Prejsť na obsah
Štúdium

Výber diplomového projektu (registrácia), tzv. DP0, sa realizuje v rámci povinných predmetov Výskum XXX (rôzny názov v závislosti od študovaného študijného programu), jeden z ktorých si študent zapisuje spravidla v prvom semestri inžinierskeho štúdia. Téma diplomovej práce sa určí na základe výskumu v rámci týchto predmetov. Spôsob výberu témy definujú podmienky týchto predmetov.

Výstupom týchto predmetov je Návrh zadania diplomovej práce, ktorý vyjadruje v stanovenom rozsahu tému diplomovej práce a hlavné ciele. Tento opis je záväzný, má však rámcový charakter, aby vznikol dostatočný priestor pre tvorivosť študenta. Návrh zadania diplomovej práce schvaľuje garant predmetov Diplomový projekt I až III príslušného študijného programu a je prílohou Zadania diplomovej práce, ktoré si každý študent prevezme v stanovenom termíne.

V prípade, že počas riešenia vznikne situácia, keď návrh zadania diplomovej práce nevyhovuje, tak je možnosť ho zmeniť spravidla v kontrolných bodoch po ukončení predmetu Diplomový projekt I alebo Diplomový projekt II.

V každej priebežnej správe o riešení projektu (výsledok predmetov Diplomový projekt I a Diplomový projekt II), ako aj v samotnej diplomovej práci, sa musí nachádzať Zadanie diplomovej práce spolu s prílohami, pričom revízie Návrhu zadania diplomovej práce sa stávajú po schválení garantom študijného programu ďalšími prílohami (v priebežných správach kópie, v diplomovej práci originál). Aktuálne zadanie je záväzné pre príslušnú etapu riešenia, čo musí odzrkadľovať správa o riešení, ktorá sa posudzuje s ohľadom na schválený návrh zadania diplomovej práce v nej uvedený.