Prejsť na obsah
Výskum na FIIT

Operačný program Výskum a inovácie

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09
Kód projektu v ITMS2014+ 313011T570
Názov projektu Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií
Subjekt/prijímateľ pomoci Slovenská technická univerzita v Bratislave
Financovanie projektu Celkové oprávnené výdavky: 4 365 970,00 EUR, NFP: 4 147 671,50 EUR
Obdobie realizácie projektu 01/2016 – 12/2019
Miesto realizácie projektu SR / Trnavský kraj / Trnava, Bratislavský kraj/ Bratislava
Doména inteligentnej špecializácie Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Opis a ciele projektu

Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií je projekt, ktorý prvýkrát komplexne riešiť celý rad otázok a možností súvisiacich s problematikou využitia IKT pri analýze dát, priamo v súlade s intervenčnou logikou a programovou stratégiou OP VaI a cieľmi výzvy na predkladanie projektov a existuje jednoznačný príspevok projektu k napĺňaniu cieľov RIS3 SK. Aktivity projektu majú potenciál prispieť k plneniu uvádzaných výstupov (merateľných ukazovateľov) a zároveň cieľov projektu. Nadväzuje na prioritnú os 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií, Investičnú prioritu 1.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu, pretože sa jedná o výskumný projekt v aktuálnej kľúčovej oblasti spoločenského a obchodného života, jeho súčasťou je vývoj a očakávané inovácie by mali mať zásadný vplyv na riešenie predkladanej témy, aktuálnej aj v EU. Je v súlade so špecifický cieľ 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií a je plne v súlade so zásadou výskumno-vývojovej excelentnosti, pretože zvyšuje atraktivitu žiadateľa zo strany komerčnej sféry, navyše sa jedná o organizáciu, ktorá má tradíciu, skúsenosti a aj nezanedbateľné výstupy pri riešení problémov súvisiacich s vedou a výskumom. Budúce aktivity z hľadiska naplnenia nebudú postavené na investíciách do infraštruktúry, ale v súlade s podporou výskumných činností bude gro aktivít postavené na zapojení pracovníkov do vedy a výskumu.

Projekt je postavený na špičkových odborníkov prierezovo z rôznych oblastí IKT vďaka žiadateľovi Slovenskej technickej univerzite (STU), ktorá má postavenie vlajkovej výskumnej ustanovizne v technologických odboroch. STU vďaka aktívnemu zapojeniu sa do národných aj medzinárodných projektov už dnes disponuje rozvinutou infraštruktúrou potrebnou pre riešenie projektu.

Projekt plní strategické ciele výzvy: strategický cieľ 4: Zlepšiť kvalitu ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko, čiastkový cieľ: Podporiť tvorbu medzinárodných tímov, opatrenie Podpora mobility vysokokvalifikovaných pracovníkov, Aktivita RIS3 4.6.2. Vytvorenie podmienok pre návrat vysokokvalifikovaných pracovníkov po absolvovaní praxí a stáží v zahraničí späť na Slovensko a pre získanie vysokokvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia pre pôsobenie v SR.

Projekt spĺňa produktové línie definované v implementačnom pláne určenom pre túto oblasť. A to konkrétne napĺňa v nasledujúcich bodoch:

 • Modely a metódy získavania a spracovania informácií , metódy personalizácie digitálneho priestoru, inteligentná analýza dát, Internet vecí a vnorené systémy, interakcia človek-počítač vrátane používateľského zážitku, počítačového videnia a rozšírenej reality, kybernetická bezpečnosť vrátane tématiky blockchain, počítačové siete.
 • Moderné metódy kryptografie, kryptografické algoritmy, kryptografické protokoly, vrátane kvantovej a postkvantovej kryptografie – celá komunikácia, zvlášť tá, ktorá je viazaná na prostredie kryptomien a blockchainu, je kryptovaná, pričom použité algoritmy patria vo výraznej miere k najmodernejším v danej oblasti.
 • Vyhodnocovanie rizík a dôveryhodnosti v reálnom čase – Ovplyvnenie rozhodnutia, zlé rozhodnutie, či nesprávne určenie rizika, detekcie možnej neštandardnej operácie/anomálie môže mať ďalekosiahle následky, finančné straty a podobne.
 • Služby a riešenia v oblasti spracovania veľkých objemov dát, rýchle spracovanie dát (Big Data, High performance computing, cloud computing edge computing) – sú pre oblasť efektívnej inteligentnej analýzy kľúčové. V rôznych oblastiach ľudskej činnosti dochádza k obrovskému toku dát, ktoré je potrebné správne triediť a analyzovať.

Kľúčové ciele v rámci jednotlivých tém sú členené do nasledujúcich aktivít:

Aktivita 1. Analýza dát v podnikovom prostredí
Miesto realizácie: MTF STU

Aktivita 2. Zber, analýza a zabezpečenie dát
Miesto realizácie: FIIT STU

Na základe orientácie žiadateľa sa projekt bude venovať špičkovému výskumu v témach:

 • modely a metódy získavania a spracovania informácií, s dôrazom na personalizovaný prístup a spracovanie prirodzeného jazyka s využitím metód umelej inteligencie
 • metódy analýzy dát, s dôrazom na využitie prístupov umelej inteligencie a strojového učenia, s návrhom riešení pre spracovanie veľkých objemov dát (Big Data)
 • interakcia človek a počítač, používateľský zážitok, identifikácia používateľa, biometrické charakteristiky, zachovanie súkromia
 • pokročilé metódy vývoja softvéru, s dôrazom na kvalitu softvéru a procesov a vizualizáciu softvéru
 • kybernetická bezpečnosť vo viacerých rovinách, vrátane súčasných distribuovaných technológií ako blockchain
 • počítačové siete nových generácií
 • počítačové videnie a počítačová grafika, virtuálna a rozšírená realita
 • vnorené systémy a Internet vecí (Internet of Things)

Kontaktná osoba za FIIT STU RNDr. Katarína Mršková, PhD. (katarina.mrskova[at]stuba.sk)

Výstupy publikačnej činnosti z projektu

"Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií"
Poďakovanie
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií , kód projektu : 313011T570, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 • FOGELTON, Andrej - BENEŠOVÁ, Vanda. Eye blink detection based on motion vectors analysis. In Computer Vision and Image Understanding. Vol. 148, (2016), s. 23-33. ISSN 1077-3142 (2016: 2.498 - IF, Q2 - JCR Best Q, 1.297 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: WOS: 000378455000003 ; SCOPUS: 2-s2.0-84979467473. Projekt: 1/0625/14 113. [Vnútrofakultná kategória: I*A].
 • LEVY, David - KOTULIAK, Ivan. WLAN power saving using packet overhearing reduction. In Telecommunication Systems. Vol. 61, iss. 1 (2016), s. 43-57. ISSN 1018-4864 (2016: 1.542 - IF, Q3 - JCR Best Q, 0.329 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: WOS: 000370166400005 ; SCOPUS: 2-s2.0-84953366362. Projekt: 1/0676/12 113 ; ITMS 26240120005 268 ; ITMS 26240120029 268. [Vnútrofakultná kategória: I*A].
 • POLATSEK, Patrik - BENEŠOVÁ, Vanda - PALETTA, Lucas - PERKO, R. Novelty-based Spatiotemporal Saliency Detection for Prediction of Gaze in Egocentric Video. In IEEE Signal Processing Letters. Vol. 23, iss. 3 (2016), s. 394-398. ISSN 1070-9908 (2016: 2.528 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.798 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: WOS: 000372320000001 ; SCOPUS: 2-s2.0-84962301435. [Vnútrofakultná kategória: I*A].
 • POLEC, Jaroslav - BENEŠOVÁ, Vanda - VARGIC, Radoslav - ILČÍKOVÁ, Ivana - CSÓKA, Tibor. Texture feature extraction using an orthogonal transform of arbitrarily shaped image regions. In Journal of Electronic Imaging. Vol. 25, Iss. 6 (2016), Art.no. 061413 [15] s. ISSN 1017-9909 (2016: 0.754 - IF, Q4 - JCR Best Q, 0.269 - SJR, Q3 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84989184230 ; CC: 000397059200014. Projekt: 1/0625/14 113 ; 1/0789/15 113. [Vnútrofakultná kategória: E*A ; I*A].
 • HELEBRANDT, Pavol. Architecture for Core Networks Utilizing Software. In Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia. Vol. 8, no. 2 (2016), s. 56-61. ISSN 1338-1237. Projekt: 1/0676/12 113 ; 2012et011 325 ; null 451. [Vnútrofakultná kategória: I*C].
 • VRANIĆ, Valentino - LASLOP, Milan. Aspects and Roles in Software Modeling: A Composition Based Comparison. In Computer Science and Information Systems. Vol. 13, no. 1 (2016), s. 199-216. ISSN 1820-0214 (2016: 0.837 - IF, Q4 - JCR Best Q, 0.314 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: WOS: 000369553100013 ; SCOPUS: 2-s2.0-85000838127. Projekt: 1/1221/12 113 ; ITMS: 26240220039 268. [Vnútrofakultná kategória: I*A].
 • VRANIĆ, Valentino - TÁBORSKÝ, Roman. Features as Transformations: A Generative Approach to Software Development. In Computer Science and Information Systems. Vol. 13, iss. 3 (2016), s. 759–778. ISSN 1820-0214 (2016: 0.837 - IF, Q4 - JCR Best Q, 0.314 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85007487617 ; WOS: 000392572700006. Projekt: ITMS: 26240220039 268 ; 1/0808/17 VEGA. [Vnútrofakultná kategória: I*A].
 • BALAŽIA, Ján - BENCEL, Rastislav - KOTULIAK, Ivan. Architecture proposal for seamless handover in 802.11 network. In 2016 9th IFIP Wireless and Mobile Networking Conference (WMNC) took place 11-13 July 2016 in Colmar, Fran. 1. vyd. [Danvers] : IEEE, 2016, S. 95-102. ISBN 978-1-4673-8746-0. V databáze: IEEE ; WOS: 000383221300013 ; SCOPUS: 2-s2.0-84986001208. Projekt: 1/0836/16 113. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • BYSTRICKÝ, Michal - VRANIĆ, Valentino. Development Environment for Literal Inter-Language Use Case Driven Modularization. In MODULARITY 2016 : Proceedings of the 15th International Conference on Modularity, the School of Informatics of the University of Málaga, Spain, from the 14 th till the 17 th of March, 2016.. 1. vyd. New York : ACM, 2016, S. 12-15. ISBN 978-1-4503-4033-5. V databáze: WOS: 000389810000006 ; SCOPUS: 2-s2.0-84965079115. Projekt: ITMS: 26240220039 268. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • BYSTRICKÝ, Michal - VRANIĆ, Valentino. Literal Inter-Language Use Case Driven Modularization. In MODULARITY 2016 : Proceedings of the 15th International Conference on Modularity, the School of Informatics of the University of Málaga, Spain, from the 14 th till the 17 th of March, 2016.. 1. vyd. New York : ACM, 2016, S. 99-103. ISBN 978-1-4503-4033-5. V databáze: WOS: 000389810000025 ; SCOPUS: 2-s2.0-84965052576. Projekt: ITMS: 26240220039 268. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • FILIPEK, Jozef - HUDEC, Ladislav. Advances In Distributed Security For Mobile Ad Hoc Networks. In CompSysTech 2016. Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016 : 23-24 June 2016, Palermo, Italy. 1. vyd. New York : ACM, 2016, S. 89-96. ISBN 978-1-4503-4182-0. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85001130767. Projekt: 1/0836/16 113. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • KUDLAČÁK, František - KRAJČOVIČ, Tibor. Error behaviour in PID controll systems with dynamic processes. In Applied electronics 2016 : International conference. Pilsen, Czech Republic. 6 - 7 September, 2016. Pilsen : University of West Bohemia, 2016, S. 141-144. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0601-2. V databáze: WOS: 000391238700029 ; SCOPUS: 2-s2.0-84992343704. Projekt: 1/0836/16 113. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • ŠULÁK, Viktor - HELEBRANDT, Pavol - KOTULIAK, Ivan. Performance Analysis of OpenFlow Forwarders Based on Routing Granularity in OpenFlow 1.0 and 1.3. In Proceedings 19th Conference of Open Innovations Association FRUCT, Jyvaskyla, Finland 7-11 November 2016. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2017, S. 236-241. ISBN 978-952-68397-5-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85018632667. Projekt: ITMS 26240120005 268 ; ITMS 26240120029 268 ; APVV-15-0731 122 ; 1/0836/16 113. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • BENCEL, Rastislav. The seamless wi-fi handover in SDN architecture. In IIT. SRC 2016. 12th student research conference in informatics and information technologies, April 28, 2016, Bratislava, Slovakia. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2016, S. 7-13. ISBN 978-80-227-4551-2. [Vnútrofakultná kategória: I*D].
 • FILIPEK, Jozef - HUDEC, Ladislav. Securing Mobile Ad Hoc Networks Using Distributed Firewall with PKI. In SAMI 2016 : IEEE 14th international conference Symposium on Applied Machine, Intelligence and Informatics. Herľany, Slovakia, January 21-23, 2016. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2016, S. 321-325. ISBN 978-1-4673-8739-2. V databáze: WOS: 000381795100055 ; SCOPUS: 2-s2.0-84964584348. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • HALAGAN, Tomáš - KOTULIAK, Ivan. NFV Federation. In ICETA 2016 : 14th IEEE International conference on emerging elearning technologies and applications. Starý Smokovec, Slovakia. November 24 - 25, 2016. Danvers : IEEE, 2016, S. 79-84. ISBN 978-1-5090-4701-7. V databáze: WOS: 000392471800012 ; SCOPUS: 2-s2.0-85011310562. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • ILČÍKOVÁ, Ivana - POLEC, Jaroslav - BENEŠOVÁ, Vanda - CSÓKA, Tibor. Fuzzy segmentation for texture aware image error concealment. In Aplimat 2016 [elektronický zdroj] : proceedings of the 15th conference on applied mathematics 2016. Bratislava, 2.-4. 2. 2016. 1st. ed. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2016, CD-ROM, S. 541-556. ISBN 978-80-227-4531-4. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84968538084. Projekt: 1/0625/14 113 ; 1/0789/15 113. [Vnútrofakultná kategória: E*F ; I*C].
 • ILČÍKOVÁ, Ivana - BENEŠOVÁ, Vanda - POLEC, Jaroslav - CSÓKA, Tibor. Texture aware video and image error concealment. In ELITECH´16 [elektronický zdroj] : 18th Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. June 8, 2016. 1. vyd. Bratislava : STU, 2016, CD-ROM, [8] s. ISBN 978-80-227-4561-1. Projekt: 1/0625/14 113 ; 1/0789/15 113. [Vnútrofakultná kategória: E*G ; I*D].
 • ILČÍKOVÁ, Ivana - BENEŠOVÁ, Vanda - POLEC, Jaroslav - CSÓKA, Tibor. Texture aware image error concealment with fuzzy segmentation. In IWSSIP 2016 : 23th International conference on systems, signals and image processing. Bratislava, Slovakia. 23-25 May 2016. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava / IEEE, 2016, S. 145-148. ISBN 978-1-4673-9555-7. V databáze: IEEE ; WOS: 000389830400030 ; SCOPUS: 2-s2.0-84978823262. Projekt: 1/0625/14 113 ; 1/0789/15 113. [Vnútrofakultná kategória: E*F ; I*B].
 • JELEMENSKÁ, Katarína - ČIČÁK, Pavel - GAŽÍK, Michal. VHDL Models e-assessment in Moodle Environment. In ICETA 2016 : 14th IEEE International conference on emerging elearning technologies and applications. Starý Smokovec, Slovakia. November 24 - 25, 2016. Danvers : IEEE, 2016, S. 141-146. ISBN 978-1-5090-4701-7. V databáze: WOS: 000392471800022 ; SCOPUS: 2-s2.0-85011304714. Projekt: 1/0616/14 113 ; APVV-15-0789 122. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • LANG, Ján - HNOJČÍK, Tomáš. Information fragments' relationships mining and their mapping in ontologies. In SAMI 2016 : IEEE 14th international conference Symposium on Applied Machine, Intelligence and Informatics. Herľany, Slovakia, January 21-23, 2016. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2016, S. 177-181. ISBN 978-1-4673-8739-2. V databáze: WOS: 000381795100030 ; SCOPUS: 2-s2.0-84964612398. Projekt: 1/1221/12 113. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • LANG, Ján - KYSEĽ, Peter. Conceptual modeling in e-Learning and its impact on content quality. In Proceedings of the international conference on e-Learning 2016 : e-Learning 2016. 1. vyd. Bratislava, Slovenská republika : [European Commission], 2016, S. 22-27. ISSN 2367-6698. Projekt: 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW 323. [Vnútrofakultná kategória: I*C].
 • LAŠTINEC, Ján. Comparative Analysis of TCP/IP Security Protocols for Use in Vehicle Communication. In ICCC 2016 : 17th International carpathian control conference. Tatranská Lomnica, Slovak Republic. May 29 - June 1, 2015. Danvers : IEEE, 2016, USB, article 32. ISBN 978-1-4673-8606-7. V databáze: IEEE ; WOS: 000389829000081 ; SCOPUS: 2-s2.0-84979570879. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • LONDÁK, Juraj - PODHRADSKÝ, Pavol - TRÚCHLY, Peter. Security aspects in education oriented multimedia networks. In IWSSIP 2016 : 23th International conference on systems, signals and image processing. Bratislava, Slovakia. 23-25 May 2016. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava / IEEE, 2016, S. 229-232. ISBN 978-1-4673-9555-7. V databáze: IEEE ; WOS: 000389830400051 ; SCOPUS: 2-s2.0-84978872787. Projekt: 1/0800/16 113 ; APVV-0258-12 122. [Vnútrofakultná kategória: E*F ; I*B].
 • MACKO, Dominik - JELEMENSKÁ, Katarína - ČIČÁK, Pavel. Early-stage verification of power-management specification in low-power systems design. In DDECS 2016 : 19th IEEE International symposium on design and diagnostics of electronic circuits and systems. Košice, Slovakia. April 20-22, 2016. Piscataway : IEEE, 2016, S. 157-162. ISBN 978-1-5090-2466-7. V databáze: WOS: 000387091100028 ; SCOPUS: 2-s2.0-84978472986. Projekt: 1/0616/14 113. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • MACKO, Dominik. Adoption of Abstract Power-Management Specification to FPGA-Based Design. In ICETA 2016 : 14th IEEE International conference on emerging elearning technologies and applications. Starý Smokovec, Slovakia. November 24 - 25, 2016. Danvers : IEEE, 2016, S. 199-204. ISBN 978-1-5090-4701-7. V databáze: WOS: 000392471800032 ; SCOPUS: 2-s2.0-85011269737. Projekt: 26240220084 268 ; 1/0616/14 113 ; 1/0836/16 113 ; APVV-15-0789 122. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • MARON, Ľubomír - MACKO, Dominik. Automated Formal Verification of the Refined Specification of Digital Systems in HSSL. In ICETA 2016 : 14th IEEE International conference on emerging elearning technologies and applications. Starý Smokovec, Slovakia. November 24 - 25, 2016. Danvers : IEEE, 2016, S. 205-210. ISBN 978-1-5090-4701-7. V databáze: WOS: 000392471800032 ; SCOPUS: 2-s2.0-85011269737. Projekt: 26240220084 268 ; 1/0616/14 113 ; 1/0836/16 113 ; APVV-15-0789 122. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • ROŠTECKÝ, Richard - KOTULIAK, Ivan - BINDER, Andrej. Practical Experience with CDN Interconnection. In IWSSIP 2016 : 23th International conference on systems, signals and image processing. Bratislava, Slovakia. 23-25 May 2016. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava / IEEE, 2016, S. 1-5. ISBN 978-1-4673-9555-7. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84978803229 ; WOS: 000389830400053. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • TAMAJKA, Martin - BENEŠOVÁ, Vanda. Automatic Brain Segmentation Method based on Supervoxels. In IWSSIP 2016 : 23th International conference on systems, signals and image processing. Bratislava, Slovakia. 23-25 May 2016. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava / IEEE, 2016, online [4] s. ISBN 978-1-4673-9555-7. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84978908832 ; WOS: 000389830400018. Projekt: 1/0625/14 113. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • TRÚCHLY, Peter - HELEBRANDT, Pavol - DANIELOVIČ, Lukáš. Implementation and Evaluation of IPv6 to IPv4 Transition Mechanisms in Network Simulator 3. In IWSSIP 2016 : 23th International conference on systems, signals and image processing. Bratislava, Slovakia. 23-25 May 2016. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava / IEEE, 2016, S. 1-4. ISBN 978-1-4673-9555-7. V databáze: WOS: 000389830400050 ; SCOPUS: 2-s2.0-84978795029. Projekt: APVV-0258-12 122. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • TRÚCHLY, Peter - ČERVIENKA, Juraj. Simple Visualization Tool for Analysis of Satellite Orbits and Constellations. In ICETA 2016 : 14th IEEE International conference on emerging elearning technologies and applications. Starý Smokovec, Slovakia. November 24 - 25, 2016. Danvers : IEEE, 2016, S. 359-364. ISBN 978-1-5090-4701-7. V databáze: WOS: 000392471800059 ; SCOPUS: 2-s2.0-85011308941. Projekt: 1/0836/16 113. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • VOJTKO, Martin - KRAJČOVIČ, Tibor. Adaptability of an embedded operating system: a generator of a platform dependent code. In 2016 Cybernetics & informatics (K&I) [elektronický zdroj] : 28th International conference. Levoča, Slovak Republic, February 2-5, 2016. 1. ed. Danvers : IEEE, 2016, S. [6]. ISBN 978-1-5090-1834-5. V databáze: WOS: 000382504800022 ; SCOPUS: 2-s2.0-84970024700. Projekt: 26240220084 268. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • ZEMAN, Tomáš - HRAD, Jaromír - PODHRADSKÝ, Pavol - TRÚCHLY, Peter. New forms of education for engineering professional schools. In IWSSIP 2016 : 23th International conference on systems, signals and image processing. Bratislava, Slovakia. 23-25 May 2016. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava / IEEE, 2016, S. 217-220. ISBN 978-1-4673-9555-7. V databáze: IEEE ; WOS: 000389830400048 ; SCOPUS: 2-s2.0-84978880908. Projekt: 1/0800/16 113 ; APVV-0258-12 122. [Vnútrofakultná kategória: E*F].
 • BERNÁT, Dušan. On the Mean Value of Domination Number of Random Regular Graphs. In Proceedings of the 16th ITAT Conference on Theory and Practice of Information Technologies Tatranské Matliare, Slovakia, September 15-19, 2016. 1. vyd. Colorado : CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016, S. 232. ISBN 978-1537016740. Projekt: 1/0616/14 113. [Vnútrofakultná kategória: I*D].
 • MACKO, Dominik - JELEMENSKÁ, Katarína - ČIČÁK, Pavel. Verification of Power-Management Specification at Early Stages of Power-Constrained Systems Design. In Journal of Circuits Systems and Computers. Vol. 26, iss. 8 (2017), [23 s.]. ISSN 0218-1266 (2017: 0.595 - IF, Q4 - JCR Best Q, 0.172 - SJR, Q3 - SJR Best Q). V databáze: WOS: 000399226200003 ; SCOPUS: 2-s2.0-85012050926. Projekt: 26240220084 268 ; 1/0616/14 113 ; 1/0836/16 113 ; APVV-15-0789 122. [Vnútrofakultná kategória: I*A].
 • LAŠTINEC, Ján. Security Extension of Automotive Communication Protocols Using Ethernet/IP. In Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia. Vol. 9, no. 1 (2017), s. 49-54. ISSN 1338-1237. Projekt: 1/0722/12 113. [Vnútrofakultná kategória: I*C].
 • BYSTRICKÝ, Michal - VRANIĆ, Valentino. Preserving Use Case Flows in Source Code: Approach, Context, and Challenges. In Computer Science and Information Systems. Vol. 14, no. 2 (2017), s. 423-445. ISSN 1820-0214 (2017: 0.613 - IF, Q4 - JCR Best Q, 0.229 - SJR, Q3 - SJR Best Q). V databáze: WOS: 000407659200008 ; SCOPUS: 2-s2.0-85021989659. Projekt: 1/0752/14 113 ; ITMS: 26240220039 268. [Vnútrofakultná kategória: I*A].
 • LIĎÁK, Michal - MACKO, Dominik. A new automated power-estimation method for SystemC hardware design. In Journal of Low Power Electronics. Vol. 13, iss. 4 (2017), s. 545-550. ISSN 1546-1998 (2017: 0.131 - SJR, Q4 - SJR Best Q). V databáze: WOS: 000419531800001 ; SCOPUS: 2-s2.0-85039058130. Projekt: 1/0836/16 113 ; APVV-15-0789 122 ; 26240220084 268. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • KOVÁČIK, Tomáš - BENCEL, Rastislav - MAŤO, Ján - BRONIŠ, Roman - TRÚCHLY, Peter - KOTULIAK, Ivan. Enhanced hybrid TV platform with multiscreen, advanced EPG and recommendation enablers. In Journal of Electrical Engineering. Vol. 68, no. 3 (2017), s. 224-234. ISSN 1335-3632 (2017: 0.508 - IF, Q4 - JCR Best Q, 0.205 - SJR, Q3 - SJR Best Q). V databáze: WOS: 000404615900010 ; SCOPUS: 2-s2.0-85028084970. Projekt: ITMS 26240120029 268 ; APVV-0258-12 122 ; APVV-15-0731 122 ; 1/0836/16 113 ; 047STU-4/2013 106 ; 003STU-2-3/2016 325. [Vnútrofakultná kategória: I*A].
 • VOJTKO, Martin - KRAJČOVIČ, Tibor. Semi-automated process of adaptation of platform dependent parts of embedded operating systems. In Journal of Electrical Engineering. Vol. 68, no. 2 (2017), s. 87-98. ISSN 1335-3632 (2017: 0.508 - IF, Q4 - JCR Best Q, 0.205 - SJR, Q3 - SJR Best Q). V databáze: WOS: 000401791000001. Projekt: 26240220084 268. [Vnútrofakultná kategória: I*A].
 • BYSTRICKÝ, Michal - VRANIĆ, Valentino. Use case driven modularization as a basis for test driven modularization. In Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. September 3–6, 2017. Prague, Czech Republic. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2017, S. 693-696. ISBN 978-839462537-5. V databáze: WOS: 000417412800103 ; SCOPUS: 2-s2.0-85039903041. Projekt: ITMS: 26240220039 268. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • BYSTRICKÝ, Michal - VRANIĆ, Valentino. Modularizing Code by Use Cases and Tests for Better Maintainability. In Programming 2017. Companion to the first International Conference on the Art, Science and Engineering of Programming. 1. vyd. New York : ACM, 2017, 1 s. ISBN 978-1-4503-4836-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85028744077. Projekt: 1/0752/14 113 ; ITMS: 26240220039 268 ; null 451. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • KHAIL, Waheedullah Sulaiman - VRANIĆ, Valentino. Treating Pattern Sublanguages as Patterns with an Application to Organizational Patterns. In EuroPLoP '17. Proceedings of the 22nd European Conference on Pattern Languages of Programs, Irsee, Germany — July 12 - 16, 2017. 1. vyd. New York : ACM, 2017, S. 1-12. ISBN 978-1-4503-4848-5. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85038420958. Projekt: 1/0752/14 113 ; ITMS: 26240220039 268. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • KOMPAN, Michal - KAŠŠÁK, Ondrej - BIELIKOVÁ, Mária. Beyond User Preferences: The Short-Term Behaviour Modelling. In RecTemp 2017. Proceedings of the 1st Workshop on Temporal Reasoning in Recommender Systems co-located with 11th International Conference on Recommender Systems (RecSys 2017), August, 31, 2017, Como, Italy. 1. vyd. [S. l.] : CEUR-WS, 2017, S. 1-3. ISSN 1613-0073. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85030311592. Projekt: APVV-15-0508 122 ; 1/0646/15 113. [Vnútrofakultná kategória: I*C].
 • KRISTEL, Patrik - LÚČANSKÝ, Ján - KOTULIAK, Ivan. Traffic Optimization in Anonymous Network. In CNSM 2017. Proceedings of 13th International Conference on Network and Service Management, Tokyo, Japan, Nov. 26 - Nov. 30, 2017. 1. vyd. Piscataway : IEEE, 2017, S. 1-5. ISBN 978-3-901-882-98-2. V databáze: WOS: 000427961400008 ; SCOPUS: 2-s2.0-85046680522. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • LANG, Ján - URBANČOK, Maroš. Simulator Supported Mobile Application Development. In Proceedings of 2015 IEEE 1st International Workshop on Consumer Electronics, Novi Sad, Serbia, 11 March 2015. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2017, S. 79-82. ISBN 978-150904268-5. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85016767373. Projekt: 1/1221/12 113 ; ITMS: 26240220039 268. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • LANG, Ján - GABAŠ, Peter. Limited Resources Platform Implementation of Complex Event Processing System. In CompSysTech'17. Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, 23-24 June 2017, University of Ruse, Bulgaria. 1. vyd. New York : ACM, 2017, S. 195-202. ISBN 978-1-4503-5234-5. V databáze: IEEE ; SCOPUS: 2-s2.0-85038416157. Projekt: 1/0752/14 113. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • MACKO, Dominik. PMHLS 2.0: An automated optimization of power management during high-level synthesis. In Proceedings 2016 26th International Workshop on Power and Timing Modeling, Optimization and Simulation, PATMOS 2016, September, 21th to 23th 2016, Bremen, Germany. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2017, S. 205-212. ISBN 978-1-5090-0733-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85014084256 ; WOS: 000401809900036. Projekt: 1/0616/14 113 ; 1/0836/16 113 ; APVV-15-0789 122. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • MACKO, Dominik. Rapid Estimation of Power-Management Unit Overhead from System-Level Specification. In DSD 2017. Proceedings 20th Euromicro Conference on Digital System Design, 30 August - 1 September 2017, Vienna, Austria. 1. vyd. Los Alamitos : IEEE, 2017, S. 9-13. ISBN 978-1-5386-2145-5. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85034427663 ; WOS: 000427097100002. Projekt: 26240220084 268 ; 1/0836/16 113 ; APVV-15-0789 122. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • MACKO, Dominik. Rapid power-management exploration using post-processing of the system-level simulation results. In PATMOS 2017. 27th international symposium on power and timing modeling, optimization and simulation, September 25-27, 2017, Aristotle University Research Dissemination Center (KEDEA) Thessaloniki, Greece [online]. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2017, S. 1-6. ISBN 978-1-5090-6462-5. V databáze: WOS: 000426525200018 ; SCOPUS: 2-s2.0-85043475707. Projekt: 26240220084 268 ; 1/0836/16 113 ; APVV-15-0789 122. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • MARTOŠ, Ivan - VRANIĆ, Valentino. Affecting Applications in Android Using Aspect. In Proceedings of 2015 IEEE 1st International Workshop on Consumer Electronics, Novi Sad, Serbia, 11 March 2015. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2017, S. 60-63. ISBN 978-150904268-5. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85016833786. Projekt: 1/1221/12 113 ; ITMS: 26240220039 268. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • NEHÉZ, Martin - BERNÁT, Dušan - LELOVSKÝ, Marek. Estimation of the domination number in sparse random graphs and applications. In ECBS-EERC 2017 [elektronický zdroj] : Proceedings of 5th European Conference on the Engineering of Computer Based Systems, August/September 2017, Larnaca, Cyprus. 1. vyd. New York : ACM, 2017, S. [1-9]. ISBN 978-1-4503-4843-0. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85030312683 ; WOS: 000434851300007. Projekt: 047STU-4/2016 106 ; 1/0836/16 113 ; APVV-15-0789 122. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • OLEŠOVÁ, Veronika - BENEŠOVÁ, Vanda - POLATSEK, Patrik. Visual attention in egocentric field-of-view using RGB-D data. In Proceedings of Ninth International Conference on Machine Vision (ICMV 2016), 18th November, 2016, Nice, France. 1. vyd : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2017, S. 1-9. ISBN 978-151061131-3. V databáze: WOS: 000410664800028 ; SCOPUS: 2-s2.0-85029924145. Projekt: 1/0625/14 113 ; 26240220084 268. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • PEREŠÍNI, Ondrej - KRAJČOVIČ, Tibor. More efficiet IoT communication through LoRa network with LoRa@Fiit and STIOT protocols. In AICT 2017. 11th IEEE International Conference Application of Information and Communication Technologies 2017, Moscow, Russia 20-22 September 2017 : conference proceedings. 1. vyd. Piscataway : IEEE, 2017, S. 32-37. ISBN 978-1-5386-0500-4. Projekt: null 451. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • ŠULÁK, Viktor - HELEBRANDT, Pavol - KOTULIAK, Ivan. Performance Analysis of OpenFlow Forwarders Based on Routing Granularity in OpenFlow 1.0 and 1.3. In Proceedings 19th Conference of Open Innovations Association FRUCT, Jyvaskyla, Finland 7-11 November 2016. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2017, S. 236-241. ISBN 978-952-68397-5-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85018632667. Projekt: ITMS 26240120005 268 ; ITMS 26240120029 268 ; APVV-15-0731 122 ; 1/0836/16 113. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • ŠUTA, Erik - MARTOŠ, Ivan - VRANIĆ, Valentino. Usability of AspectJ from the Performance Perspective. In Proceedings of 2015 IEEE 1st International Workshop on Consumer Electronics, Novi Sad, Serbia, 11 March 2015. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2017, S. 83-86. ISBN 978-150904268-5. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84963666723. Projekt: 1/1221/12 113 ; ITMS: 26240220039 268. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • TAMAJKA, Martin - BENEŠOVÁ, Vanda. Supervoxel algorithm form medical image processing. In ICPCSI 2017 Proceedings of IEEE International Conference on Power, Control, Signals and Instrumentation Engineering. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2017, S. 3121-3127. ISBN 978-1-5386-0813-5. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85050092677. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • PROCHÁZKA, Miroslav - MACKO, Dominik - JELEMENSKÁ, Katarína. IP networks diagnostic communication generator. In ICETA 2017 : 15th IEEE International conference on emerging elearning technologies and applications : Information and communication technologies in learning. Starý Smokovec, Slovakia. October 26-27, 2017. Danvers : IEEE, 2017, S. 371-376. ISBN 978-1-5386-3296-3. V databáze: WOS: 000425921300058 ; SCOPUS: 2-s2.0-85040766107. Projekt: 011STU-4/2017 106 ; 1/0836/16 113 ; APVV-15-0789 122. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • ŠULÁK, Viktor - KOTULIAK, Ivan - ČIČÁK, Pavel. Search using a swarm of unmanned aerial vehicles. In ICETA 2017 : 15th IEEE International conference on emerging elearning technologies and applications : Information and communication technologies in learning. Starý Smokovec, Slovakia. October 26-27, 2017. Danvers : IEEE, 2017, S. 1-6. ISBN 978-1-5386-3296-3. V databáze: WOS: 000425921300072 ; SCOPUS: 2-s2.0-85040772249. Projekt: APVV-15-0731 122 ; ITMS 26240120029 268 ; 1/0836/16 113 ; 011STU-4/2017 106. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • FOGELTON, Andrej - BENEŠOVÁ, Vanda. Eye blink completeness detection. In Computer Vision and Image Understanding. Vol. 176-177, (2018), s. 78-85. ISSN 1077-3142 (2018: 2.645 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.766 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85054753436 ; WOS: 000454184900008. Projekt: 1/0874/17 113 ; 26240220084 268. [Vnútrofakultná kategória: I*A].
 • MACKO, Dominik - JELEMENSKÁ, Katarína - ČIČÁK, Pavel. Simplifying low-power SoC top-down design using the system-level abstraction and the increased automation. In Integration. vol. 63, no. september (2018), s. 101-114. ISSN 0167-9260 (2018: 1.150 - IF, Q3 - JCR Best Q, 0.260 - SJR, Q3 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85048328763 ; DOI: doi.org/10.1016/j.vlsi.2018.06.001. Projekt: 26240220084 268 ; 1/0836/16 113 ; APVV-15-0789 122 ; 011STU-4/2017 106. [Vnútrofakultná kategória: I*A].
 • POLATSEK, Patrik - WALDNER, Manuela - VIOLA, Ivan - KAPEC, Peter - BENEŠOVÁ, Vanda. Exploring visual attention and saliency modeling for task-based visual analysis. In Computers and Graphics. Vol. 72, (2018), s. 26-38. ISSN 0097-8493 (2018: 1.302 - IF, Q3 - JCR Best Q, 0.400 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85042471777 ; WOS: 000431158300005. Projekt: 1/0874/17 113 ; 26240220084 268. [Vnútrofakultná kategória: I*A].
 • BERNÁT, Dušan. On the Estimation of Number of Routers in an Ad Hoc Network. In Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia. Vol. 10, no. 2 (2018), s. 22-28. ISSN 1338-1237. Projekt: 1/0649/09 113 ; 1/0722/12 113 ; 1/0616/14 113 ; 1/0836/16 113 ; APVV-15-0789 122. [Vnútrofakultná kategória: I*C].
 • KHILENKO, V. V. - STRZELECKI, R. - KOTULIAK, Ivan. Solving the Problem of Dynamic Adaptability of Artificial Intelligence Systems that Control Dynamic Technical Objects. In Cybernetics and Systems Analysis. Vol. 54, no. 6 (2018), s. 867–873. ISSN 1573-8337 (2018: 0.286 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: WOS: 000452668700003 ; SCOPUS: 2-s2.0-85057201687. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • FILIPEK, Jozef - HUDEC, Ladislav. Security architecture for the mobile ad hoc networks. In Journal of Electrical Engineering. Vol. 69, No. 3 (2018), s. 198-204. ISSN 1335-3632 (2018: 0.636 - IF, Q4 - JCR Best Q, 0.200 - SJR, Q3 - SJR Best Q). V databáze: WOS: 000440649100002 ; SCOPUS: 2-s2.0-85051175664. Projekt: 1/0836/16 113 ; 26240220084 268. [Vnútrofakultná kategória: I*A].
 • AYGUN, Ramazan - BENEŠOVÁ, Vanda. Multimedia retrieval that works. In MIPR 2018. Proceedings. IEEE 1st Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval, 10–12 April 2018, Miami, Florida, USA. 1. vyd. Los Alamitos : IEEE, 2018, S. 63-68. ISBN 978-1-5386-1857-8. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85050090677 ; DOI: 10.1109/MIPR.2018.00019. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • BENCEL, Rastislav - KOŠŤÁL, Kristián - KOTULIAK, Ivan - RIES, Michal. Common SDN control channel for seamless handover in 802.11. In WD 2018. 10th Wireless Days Conference, April 3-5, 2018, Dubai UAE. 1. vyd : IEEE, 2018, S. 34-36. ISBN 978-1-5386-5633-4. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85047811016. Projekt: ITMS 26240120029 268 ; APVV-15-0731 122 ; 1/0836/16 113 ; 011STU-4/2017 106. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • HELEBRANDT, Pavol - BELLUŠ, Matej - RIES, Michal - KOTULIAK, Ivan - KHILENKO, Vladimir. Blockchain Adoption for Monitoring and Management of Enterprise Networks. In 2018 IEEE 9th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON), 1st–3rd November, 2018, University of British Columbia, Vancouver, Canada. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2018, S. 1221-1225. ISBN 978-1-5386-7265-5. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85062109034. Projekt: ITMS 26240120029 268 ; APVV-15-0731 122 ; 1/0836/16 113 ; 011STU-4/2017 106. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • HUDEC, Lukáš - BENEŠOVÁ, Vanda. Texture Similarity Evaluation via Siamese Convolutional Neural Network. In IWSSIP 2018 : 25th International conference on systems, signals and image processing. Maribor, Slovenia. June 20-22, 2018. Piscataway : IEEE, 2018, S. 1-5. ISBN 978-1-5386-6978-5. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85053110223. Projekt: 1/0874/17 113 ; 26240220084 268. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • ISHAQUE, Mohammed - HUDEC, Ladislav. Intrusion Detection System using Computational Intelligence Techniques. In Proceedings of the 12th INDIACom; INDIACom-2018; IEEE Conference 2018 5th International Conference on “Computing for Sustainable Global Development”, 14th - 16th March, 2018, Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM), New Delhi (INDIA). 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2018, S. 1432-1435. ISBN 978-93-80544-28-1. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • KOSTOVA, Sandra - VRANIĆ, Valentino. Applying aspect-oriented change realization in the mobile application domain. In Proceeding Programming'18 Companion Conference Companion of the 2nd International Conference on Art, Science, and Engineering of Programming, Nice, France — April 09 - 12, 2018. 1. vyd. New York : ACM, 2018, S. 87-92. ISBN 978-1-4503-5513-1. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85053665698. Projekt: APVV-15-0508 122 ; ITMS: 26240220039 268. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • KOŠŤÁL, Kristián - BENCEL, Rastislav - RIES, Michal - KOTULIAK, Ivan. Performance evaluation of SDN WLAN architecture. In WMNC 2018. The Proceedings of the 2018 11th IFIP Wireless and Mobile Networking Conference, September 3-5, 2018, Prague, Czech Republic. 1. vyd. [S. l.] : IFIP, 2018, S. 87-93. ISBN 978-3-903176-04-1. V databáze: WOS: 000454901800014. Projekt: ITMS 26240120029 268 ; APVV-15-0731 122 ; 1/0836/16 113 ; 011STU-4/2017 106. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • KOŠŤÁL, Kristián - KRUPA, Tomáš - GEMBEC, Martin - VEREŠ, Igor - RIES, Michal - KOTULIAK, Ivan. On Transition between PoW and PoS. In Proceedings ELMAR-2018 : 60th International symposium. Zadar, Croatia. September 16-19, 2018. 1. ed. Zagreb : University of Zagreb, 2018, S. 207-210. ISSN 1334-2630. ISBN 978-953-184-244-0. Projekt: ITMS 26240120029 268 ; APVV-15-0731 122 ; 1/0836/16 113. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • MACKO, Dominik. Contribution to Automated Generating of System Power-Management Specification. In DDECS 2018. 21st IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, April 25-27, 2018, Budapest, Hungary : Proceedings. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2018, S. 27-32. ISBN 978-1-5386-5754-6. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85050958103. Projekt: 26240220084 268 ; 1/0836/16 113 ; APVV-15-0789 122 ; 011STU-4/2017 106. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • MARTÁK, Lukáš - ŠAJGALÍK, Márius - BENEŠOVÁ, Vanda. Polyphonic Note Transcription of Time-Domain Audio Signal with Deep WaveNet Architecture. In IWSSIP 2018 : 25th International conference on systems, signals and image processing. Maribor, Slovenia. June 20-22, 2018. Piscataway : IEEE, 2018, S. 1-5. ISBN 978-1-5386-6978-5. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85053156203. Projekt: 1/0874/17 113 ; 26240220084 268. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • MEDVECKÝ, Martin - VARGIC, Radoslav - LONDÁK, Juraj - PODHRADSKÝ, Pavol - TRÚCHLY, Peter. Integration of virtual SDN and NFV Laboratory with NEWTELP platform. In Proceedings ELMAR-2018 : 60th International symposium. Zadar, Croatia. September 16-19, 2018. 1. ed. Zagreb : University of Zagreb, 2018, S. 15-18. ISSN 1334-2630. ISBN 978-953-184-244-0. V databáze: IEEE: 8534629 ; WOS: 000454262700004 ; SCOPUS: 2-s2.0-85058707255. Projekt: 688503 492 ; 1/0800/16 113 ; 1/0836/16 113. [Vnútrofakultná kategória: E ; I*B].
 • VRANIĆ, Valentino - GRANEC, Michal. Establishing Software Product Lines from Existing Products Based on Feature Model Recovery and Merging. In Proceedings of the SQAMIA 2018: 7th Workshop of Software Quality, Analysis, Monitoring, Improvement and Applications, Novi Sad, Serbia, 27–30.8.2018. 1. vyd : CEUR-WS, 2018, S. 21:1-21:8. ISSN 1613-0073. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85054344830. [Vnútrofakultná kategória: I*C].
 • CSENGŐDY, Zoltán - MACKO, Dominik - JELEMENSKÁ, Katarína. Automated evaluation of a network device configuration. In ICETA 2018 : 16th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. November 15-16, 2018, Starý Smokovec, Slovakia : Proceedings. 1. vyd. Danvers : IEEE, 2018, S. 99-104. ISBN 978-1-5386-7912-8. V databáze: WOS: 000457680400014 ; SCOPUS: 2-s2.0-85060272520. Projekt: 011STU-4/2017 106 ; 1/0836/16 113 ; APVV-15-0789 122. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • ERDELYI, Jaroslav - ČIČÁK, Pavel. Survey on communication in internet of things environment. In ICETA 2018 : 16th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. November 15-16, 2018, Starý Smokovec, Slovakia : Proceedings. 1. vyd. Danvers : IEEE, 2018, S. 149-156. ISBN 978-1-5386-7912-8. V databáze: WOS: 000457680400022 ; SCOPUS: 2-s2.0-85060311125. Projekt: 011STU-4/2017 106. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • KUDLAČÁK, František - KRAJČOVIČ, Tibor. Artificial neural network for adaptive PID controller. In 2018 Cybernetics & Informatics (K&I) [elektronický zdroj] : 29th International Conference. Lazy pod Makytou, Slovakia. January 31-February 3, 2018. 1. vyd. Bratislava : Slovak Chemical Library, 2018, S. 1-4. ISBN 978-1-5386-4420-1. V databáze: IEEE: 10.1109/CYBERI.2018.8337564 ; DOI. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • MASTIĽAK, Lukáš - GALINSKI, Marek - KOTULIAK, Ivan - RIES, Michal. Improved Smart Gateway in IoT. In ICETA 2018 : 16th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. November 15-16, 2018, Starý Smokovec, Slovakia : Proceedings. 1. vyd. Danvers : IEEE, 2018, S. 349-354. ISBN 978-1-5386-7912-8. V databáze: WOS: 000457680400052 ; SCOPUS: 2-s2.0-85060277011. Projekt: ITMS 26240120029 268 ; APVV-15-0731 122 ; 1/0836/16 113 ; 011STU-4/2017 106. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • PULLMANN, Jakub - MACKO, Dominik. Network tester: a generation and evaluation of diagnostic communication in IP networks. In ICETA 2018 : 16th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. November 15-16, 2018, Starý Smokovec, Slovakia : Proceedings. 1. vyd. Danvers : IEEE, 2018, S. 451-456. ISBN 978-1-5386-7912-8. V databáze: WOS: 000457680400068 ; SCOPUS: 2-s2.0-85060315826. Projekt: 011STU-4/2017 106 ; 1/0836/16 113 ; APVV-15-0789 122. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • TRÚCHLY, Peter - MEDVECKÝ, Martin - PODHRADSKÝ, Pavol - VANČO, Marek. Virtual reality applications in STEM education. In ICETA 2018 : 16th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Starý Smokovec, Slovensko. November 15-16, 2018. Danvers : IEEE, 2018, S. 597-602. ISBN 978-1-5386-7912-8. V databáze: IEEE: 8572133 ; WOS: 000457680400090 ; SCOPUS: 2-s2.0-85060277934. [Vnútrofakultná kategória: E*B ; I*B].
 • VALACH, Alexander - MACKO, Dominik. Exploration of the LoRa technology utilization possibilities in healthcare IoT devices. In ICETA 2018 : 16th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. November 15-16, 2018, Starý Smokovec, Slovakia : Proceedings. 1. vyd. Danvers : IEEE, 2018, S. 623-628. ISBN 978-1-5386-7912-8. V databáze: WOS: 000457680400094 ; SCOPUS: 2-s2.0-85060293868. Projekt: 26240220084 268 ; APVV-15-0789 122 ; 011STU-4/2017 106 ; 1/0836/16 113. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • GOČAL, Pavol - MACKO, Dominik. EEMIP: Energy-Efficient Communication Using Timing Channels and Prioritization in ZigBee. In Sensors. Vol. 19, no. 10 (2019), s. 1-18. ISSN 1424-8220 (2018: 3.031 - IF, Q1 - JCR Best Q, 0.592 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: WOS: 000471014500033 ; SCOPUS: 2-s2.0-85066283768. Projekt: APVV-15-0789 122 ; 1/0836/16 113 ; 011STU-4/2017 106 ; 26240220084 268. [Vnútrofakultná kategória: I*A].
 • HATVANI, Dušan - MACKO, Dominik. Increasing Bluetooth Low Energy communication efficiency by presetting protocol parameters. In Turkish Journal Of Electrical Engineering and Computer Sciences. No. 27 (2019), s. 3486 – 3499. ISSN 1300-0632 (2018: 0.625 - IF, Q4 - JCR Best Q, 0.215 - SJR, Q3 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85072608938 ; WOS: 000486425400016. Projekt: 26240220084 268 ; APVV-15-0789 122 ; 011STU-4/2017 106. [Vnútrofakultná kategória: I*A].
 • KOŠŤÁL, Kristián - HELEBRANDT, Pavol - BELLUŠ, Matej - RIES, Michal - KOTULIAK, Ivan. Management and Monitoring of IoT Devices Using Blockchain. In Sensors. Vol. 19, no. 4 (2019), s. 1-24. ISSN 1424-8220 (2018: 3.031 - IF, Q1 - JCR Best Q, 0.592 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: WOS: 000460829200107 ; SCOPUS: 2-s2.0-85061996448 ; DOI: https://doi.org/10.3390/s19040856. Projekt: ITMS 26240120029 268 ; APVV-15-0731 122 ; 1/0836/16 113 ; 011STU-4/2017 106. [Vnútrofakultná kategória: I*A].
 • KOŠŤÁL, Kristián - BENCEL, Rastislav - RIES, Michal - TRÚCHLY, Peter - KOTULIAK, Ivan. High Performance SDN WLAN Architecture. In Sensors. Vol. 19, no. 8 (2019), s. 1-23. ISSN 1424-8220 (2018: 3.031 - IF, Q1 - JCR Best Q, 0.592 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/s19081880 ; SCOPUS: 2-s2.0-85065114698 ; WOS: 000467644500134. Projekt: ITMS 26240120029 268 ; APVV-15-0731 122 ; 1/0836/16 113 ; 011STU-4/2017 106. [Vnútrofakultná kategória: I*A].
 • MARSO, Karol - MACKO, Dominik. A new parking-space detection system using prototyping devices and bluetooth low energy communication. In International journal of engineering and technology innovation. Vol. 9, no. 2 (2019), s. 108-118. ISSN 2226-809X (2018: 0.157 - SJR, Q3 - SJR Best Q). V databáze: WOS: 000462007500003 ; SCOPUS: 2-s2.0-85065230519. Projekt: 26240220084 268 ; 1/0836/16 113 ; APVV-15-0789 122 ; 011STU-4/2017 106. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • BOROS, Tomáš - KOTULIAK, Ivan. SDN-Based Transparent Redirection for Content Delivery Networks. In TSP 2019 : 42nd International conference on telecommunications and signal processing. Budapest, Hungary. July 1-3, 2019. Danvers : IEEE, 2019, S. 373-377. ISBN 978-1-7281-1864-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85071068572 ; DOI: 10.1109/TSP.2019.8769071. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • GRIVALSKÝ, Štefan - TAMAJKA, Martin - BENEŠOVÁ, Vanda. Segmentation of gliomas in magnetic resonance images using recurrent neural networks. In TSP 2019 : 42nd International conference on telecommunications and signal processing. Budapest, Hungary. July 1-3, 2019. Danvers : IEEE, 2019, S. 539-542. ISBN 978-1-7281-1864-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85071063171. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • HUCKO, Michal - VRANIĆ, Valentino. Increasing Unit Test Resilience by Decreasing Pointcut Fragility. In Book of proceedings international scientific conference on information technology and data related research Sinteza, Belgrade, April 20, 2019. 1. vyd. Belgrade : Singidunum University, 2019, S. 369-373. ISBN 978-86-7912-703-7. V databáze: DOI: 10.15308/Sinteza-2019-369-373. Projekt: 1/0759/19 113 ; APVV-15-0508 122 ; ITMS: 26240220039 268. [Vnútrofakultná kategória: I*C].
 • JAKAB, Marek - BENEŠOVÁ, Vanda. Unsupervised similarity learning from compressed representations via Siamese autoencoders. In Proceedings SPIE 11041, Eleventh International Conference on Machine Vision (ICMV 2018), 2018, Munich, Germany. 1. vyd. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2019, S. 110412F-1 - 110412F-7. ISBN 9781510627482. V databáze: WOS: 000468216400084 ; SCOPUS: 2-s2.0-85063426236 ; DOI: 10.1117/12.2522920. Projekt: 1/0874/17 113 ; 26240220084 268. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • JELEMENSKÁ, Katarína - MACKO, Dominik. Adopting High-level Synthesis Approach to Accelerate Power Management Design. In 2018 7th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (ICRITO) (Trends and Future Directions), August 29-31, 2018, Amity University Uttar Pradesh, Noida, India : proceedings. 1. vyd. Danvers : IEEE, 2019, S. 124-130. ISBN 978-1-5386-4692-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85069184004 ; DOI: 10.1109/ICRITO.2018.8748268. Projekt: APVV-15-0789 122 ; 26240220084 268. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • KAŇUCH, Peter - MACKO, Dominik. Optimizing Energy Efficiency of Secured IoT Communication by OpenHip. In TSP 2019 : 42nd International conference on telecommunications and signal processing. Budapest, Hungary. July 1-3, 2019. Danvers : IEEE, 2019, S. 174-177. ISBN 978-1-7281-1864-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85071067839 ; DOI: 10.1109/TSP.2019.8769096. Projekt: APVV-15-0789 122 ; 011STU-4/2017 106 ; 1/0836/16 113 ; 26240220084 268. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • KOMPÁNEK, Matej - TAMAJKA, Martin - BENEŠOVÁ, Vanda. Volumetrie Data Augmentation as an Effective Tool in MRI Classification Using 3D Convolutional Neural Network. In Proceedings IWSSIP 2019. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2019, S. 115-119. ISBN 978-1-7281-3227-3. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85070831543. Projekt: 1/0874/17 113 ; 26240220084 268. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • LACO, Miroslav - BENEŠOVÁ, Vanda. Depth in the visual attention modelling from the egocentric perspective of view. In Proceedings SPIE 11041, Eleventh International Conference on Machine Vision (ICMV 2018), 2018, Munich, Germany. 1. vyd. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2019, S. ISBN 9781510627482. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • LAŠTINEC, Ján - KESZELI, Mário. Analysis of realistic attac scenarios in vehicle ad-hoc networks. In Proceedings, 7th International Symposium on Digital Forensics and Security, June 10-12, 2019, Bercelos, Portugal. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2019, S. 1-6. ISBN 978-1-7281-2827-6. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • POLATSEK, Patrik - JAKAB, Marek - BENEŠOVÁ, Vanda - KUŽMA, Matej. Computational models of shape saliency. In Proceedings SPIE 11041, Eleventh International Conference on Machine Vision (ICMV 2018), 2018, Munich, Germany. 1. vyd. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2019, S. ISBN 9781510627482. V databáze: DOI: 10.1117/12.2522779. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • PULLMANN, Jakub - MACKO, Dominik. Increasing Energy Efficiency by Minimizing Collisions in Long-Range IoT Networks. In TSP 2019 : 42nd International conference on telecommunications and signal processing. Budapest, Hungary. July 1-3, 2019. Danvers : IEEE, 2019, S. 178-181. ISBN 978-1-7281-1864-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85071068492 ; DOI: 10.1109/TSP.2019.8768844. Projekt: APVV-15-0789 122 ; 011STU-4/2017 106 ; 1/0836/16 113 ; 26240220084 268. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • ŠKUTA, Michal - MACKO, Dominik. Automated integration of dynamic power management into FPGA-based design. In DDECS 2019 [elektronický zdroj] : IEEE 22nd International symposium on design and diagnostics of electronic circuits and systems. Cluj-Napoca, Romania. April 24-26, 2019. Danvers : IEEE, 2019, S. 1-4. ISSN 2473-2117. ISBN 978-1-7281-0072-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85067556413. Projekt: 26240220084 268 ; APVV-15-0789 122 ; 011STU-4/2017 106. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • TAMAJKA, Martin - BENEŠOVÁ, Vanda - KOMPÁNEK, Matej. Transforming Convolutional Neural Network to an Interpretable Classifier. In Proceedings IWSSIP 2019. 1. vyd. [S. l.] : IEEE, 2019, S. 255-259. ISBN 978-1-7281-3227-3. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85070838758. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • VRANIĆ, Valentino - NEUPAUER, Adam. Abstract Layers and Generic Elements as a Basis for Expressing Multidimensional Software Knowledge. In New Trends in Databases and Information Systems, ADBIS 2019 Short Papers, Workshops BBIGAP, QAUCA, SemBDM, SIMPDA, M2P, MADEISD, and Doctoral Consortium, Bled, Slovenia, September 8–11, 2019, Proceedings. 1. vyd. Cham : Springer, 2019, S. 232-242. ISBN 978-3-030-30277-1. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85072973704. Projekt: 1/0759/19 113 ; ITMS: 26240220039 268. [Vnútrofakultná kategória: I*B].
 • Lukáš MIŠKOVSKÝ, Miroslav BLŠTÁK, Viera ROZINAJOVÁ. COREFERENCE RESOLUTION WITHIN COMPLEX SENTENCES. In VÝSKUM POKROČILÝCH METÓD INTELIGENTNÉHO SPRACOVANIA INFORMÁCIÍ zborník príspevkov, Trnava 2019. MTF STU : AlumniPress, pp. 22
 • Marek BERNÁD, Daniela CHUDÁ. THE REPUTATION SYSTEM AND THE DIGITAL IDENTITY CONCEPT In VÝSKUM POKROČILÝCH METÓD INTELIGENTNÉHO SPRACOVANIA INFORMÁCIÍ zborník príspevkov, Trnava 2019. MTF STU : AlumniPress, pp. 26
 • Kristián KOŠŤÁL, Marek ĎAĎO, Ivan KOTULIAK. KOMUNIKÁCIA MEDZI BLOCKCHAIN SIEŤOU A DATABÁZOU In VÝSKUM POKROČILÝCH METÓD INTELIGENTNÉHO SPRACOVANIA INFORMÁCIÍ zborník príspevkov, Trnava 2019. MTF STU : AlumniPress, pp. 28
 • Dominik MACKO. ENERGY-EFFICIENT LONG-RANGE IOT COMMUNICATION In VÝSKUM POKROČILÝCH METÓD INTELIGENTNÉHO SPRACOVANIA INFORMÁCIÍ zborník príspevkov, Trnava 2019. MTF STU : AlumniPress, pp. 30
 • Michal HRUTKA, Peter LACKO. DEDUPLICATION OF SHORT TEXTS In VÝSKUM POKROČILÝCH METÓD INTELIGENTNÉHO SPRACOVANIA INFORMÁCIÍ zborník príspevkov, Trnava 2019. MTF STU : AlumniPress, pp. 32
 • Lukáš MASTIĽAK, Ivan KOTULIAK, Michal RIES. EXTENDED ABSTRACT: IMPROVED SMART GATEWAY IN IoT In VÝSKUM POKROČILÝCH METÓD INTELIGENTNÉHO SPRACOVANIA INFORMÁCIÍ zborník príspevkov, Trnava 2019. MTF STU : AlumniPress, pp. 35
 • Matej KOMPÁNEK, Vanda BENEŠOVÁ, Martin TAMAJKA. MULTISTEP SUBCORTICAL BRAIN SEGMENTATION METHOD BASED ON DEEP NEURAL NETWORKS In VÝSKUM POKROČILÝCH METÓD INTELIGENTNÉHO SPRACOVANIA INFORMÁCIÍ zborník príspevkov, Trnava 2019. MTF STU : AlumniPress, pp. 37