Prejsť na obsah
Fakulta informatiky a informačných technológií

vzdelávacej, vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti

Fakulty informatiky a informačných technológií
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

na roky 2016 - 2021

 

Preambula

Dlhodobý zámer Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) na roky 2016 - 2021 vychádza z aktuálnej situácie na fakulte a z dlhodobého zámeru Slovenskej technickej univerzity (v ďalšom univerzita), ktorý bol prijatý 19. decembra 2011 na roky 2012 - 2017.

Fakulta informatiky a informačných technológií pokrýva komplexne oblasť informatiky a informačných technológií vo výskume a vzdelávaní. Nie náhodou takáto fakulta vznikla ako prvá na Slovensku práve na STU – univerzite, ktorá má vo vzdelávaní a výskume v oblasti informatiky a informačných technológií dlhodobé skúsenosti s celým radom významných výsledkov dosiahnutých výskumnými kolektívmi, ktoré tvorili základ fakulty v čase jej vzniku. História rozvíjania informatiky a informačných technológií na STU siaha do začiatku 60-tych rokov minulého storočia, keď bol v roku 1962 na STU inštalovaný prvý počítač na vysokých školách vo vtedajšom Československu práve v prostredí, ktoré sa rozvinulo do FIIT STU. Fakulta vznikla 1. októbra 2003.

Za viac ako 50-ročnú históriu prešla informatika a informačné technológie na STU rôznymi etapami. Vždy však veľmi dynamicky a vysokým tempom zmien. Absolventi IT na STU patrili a patria vždy medzi tých najžiadanejších. To sa odzrkadlilo aj na smerovaní, keď predtým katedra a teraz fakulta dlhodobo vykazuje vysoké počty študentov na jedného učiteľa. Aj posledné obdobie charakterizuje stále stúpajúci dopyt IT priemyslu po absolventoch fakulty spojený s výrazne sa zväčšujúcim rozdielom medzi platmi v IT priemysle a v akademickom prostredí. Zároveň vo vysokom školstve na Slovensku sa už niekoľko rokov zvýrazňuje úloha výskumu, čo sa odzrkadľuje aj na pravidlách pre rozpis dotácie pre vysoké školy. A tak je fakulta pod veľkým tlakom prostredia praxe, ktoré odoberá absolventov a stále pýta viac, a znižovaním dotácie na jedného absolventa bez uvažovania kvality absolventov. A práve kvalita IT absolventov je výrazne rozdielna na rôznych univerzitách na Slovensku, čo dokumentuje aj dopyt priemyslu a platy absolventov. Dôsledkom súčasného stavu je, že náklady na výchovu FIITkára výrazne prevyšujú prostriedky získané z dotácie.

Väčší dôraz na výskum však prináša zaujímavé výzvy, oživenie spolupráce s praxou a aj rozvíjanie medzinárodných kontaktov. Spolu s prechodom do novej budovy, tak fakulta naštartovala ďalšie obdobie rozvoja informatiky a informačných technológií na STU, v ktorom sa upevňuje pozícia fakulty ako výskumnej inštitúcie, vychovávajúcej odborníkov pripravených uplatniť sa na významných pozíciách v spoločenskej aj hospodárskej praxi.

Do tohto kontextu je posadený text dlhodobého zámeru fakulty, ktorý stanovuje víziu, poslanie a hodnoty ako základ pre určenie priorít a strategických zámerov v jednotlivých oblastiach pôsobenia fakulty definovaných hlavnými činnosťami (výskum a vzdelávanie) a v ďalších oblastiach, dôležitých pre zabezpečenie hlavných činností: ľudské zdroje; prenos poznatkov do praxe a vplyv fakulty na rozvoj spoločnosti; financie; prostredie, riadenie a poskytovanie interných služieb. Pre každú oblasť sú definované indikátory, ktoré budú slúžiť ako podklad pre vyhodnocovanie plnenia dlhodobého zámeru a jeho ročné aktualizácie. Indikátory definujú kvantitatívne miery a slúžia ako podklad pre kvalitatívne vyhodnotenie. Smerodajná spravidla nie je absolútna hodnota toho ktorého indikátora, ale jeho vývoj v čase.

Dlhodobý zámer fakulty bol široko diskutovaný v akademickej obci na rôznych grémiách – Kolégiu dekana FIIT, Akademickom senáte FIIT STU, Vedeckej rade FIIT STU či stretnutí profesorov a docentov. Bol prezentovaný a diskutovaný aj na stretnutí akademickej obce. Diskutovalo sa na každom pracovisku. Dokument sa vyvíjal a bol prijímaný pozitívne.

 

Vízia

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave má ambíciu udržať a rozvíjať svoju rolu jednej z vedúcich slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúcií v oblasti informatických vied a informačných a komunikačných technológií a uchádzať sa o čoraz významnejšie medzinárodné uznanie. Vo výskume a vzdelávaní vychádza z predstavy spoločnosti, v ktorej efektívnejšie používanie informácií získaných a spracovaných prostredníctvom informačných a komunikačných technológií prispieva k lepšej kvalite života všetkých. Chce prispievať k ekonomickému a sociálnemu rozvoju regiónu.

 

Poslanie

Poslaním FIIT STU, ako fakulty výskumne orientovanej technickej univerzity, je prinášať úžitok spoločnosti pomenúvaním problémov a ponúkaním riešení získaných vedeckým výskumom, vzdelávať a vychovávať odborníkov pripravených uplatniť sa na významných pozíciách v rôznych oblastiach kompetencií vo všetkých aspektoch a súvislostiach spojených so získavaním, spracovaním a použitím informácií všeobecne a obzvlášť spojených s použitím informačných a komunikačných technológií.

 

Hodnoty – vzdelanie, pokrok, ľudskosť

Ľudia a komunikácia na prvom mieste.
Vzťahy budované na dôvere a rešpekte rôznosti ľudí a myšlienok.
Uprednostňovanie princípov pred pravidlami.
Uprednostňovanie tvorivosti pred bezduchým napĺňaním ukazovateľov.
Dosahovanie efektívnosti múdrym využívaním ľudských a finančných zdrojov.
Vnímanie rozmeru etiky v každej činnosti.
Uvažovanie dlhodobej perspektívy pri každodenných činnostiach.

 

1     Priority Dlhodobého zámeru

 

 • Rozvíjanie výskumnej činnosti v súlade s víziou a poslaním fakulty, čo zahŕňa pôsobenie fakulty ako významnej výskumnej inštitúcie v európskom výskumnom priestore s cieľom produkovať výsledky na špičkovej medzinárodnej úrovni.
 • Rozvíjanie vzdelávania tak, aby fakulta bola garanciou kvalitného vzdelania a výchovy budúcich uznávaných profesionálov s vysokou mierou uplatnenia na kľúčových pozíciách v praxi aj vo výskume.
 • Stabilizácia a rozvoj ľudských zdrojov pre zabezpečenie plnenia poslania fakulty tak, aby fakulta bola miestom pre atraktívnu akademickú kariéru.
 • Zvyšovanie podielu medzinárodnej spolupráce vo výskume, najmä rozsiahlym angažovaním sa v medzinárodných projektoch výskumu a vývoja, primárne v programe Horizont 2020 a v nastupujúcich programoch.
 • Vybudovanie a postupné zavedenie študijných programov v prepojení s inými aj mimoinformatickými odbormi.
 • Posilňovanie medzinárodného rozmeru vzdelávania najmä na druhom a treťom stupni.
 • Upevňovanie povedomia o fakulte ako o kvalitnej výskumnej inštitúcii so špičkovými absolventmi uplatňujúcimi sa na významných pozíciách v spoločnosti na národnej a medzinárodnej úrovni.

 

2     Strategické zámery

 

Oblasť 1: Výskumná činnosť

Cieľ: Byť významnou výskumnou inštitúciou v európskom výskumnom priestore, ktorá produkuje výsledky na špičkovej medzinárodnej úrovni.

 1. Rozvíjanie výskumnej činnosti s výsledkami na špičkovej medzinárodnej úrovni.
 2. Podávanie návrhov a zapájanie sa do realizácie projektov výskumu a vývoja, primárne medzinárodných projektov v programe Horizont 2020 a nastupujúcich programoch.
 3. Zapájanie študentov všetkých stupňov štúdia do výskumu.
 4. Identifikovanie a cielené budovanie výskumných tímov schopných spolupracovať s inými tímami aj mimo univerzity a Slovenska a dosahovať nadštandardné výsledky.
 5. Priebežné aktualizovanie prioritných smerov vedeckého výskumu na fakulte so zohľadnením domáceho aj medzinárodného kontextu získavania finančných zdrojov na vedecký výskum.
 6. Podpora prenosu výsledkov vedeckého výskumu do praxe najmä aktívnym vyhľadávaním a zapájaním sa do realizácie výskumných projektov z priemyslu.

Indikátory:

 • počet ohlasov na vedecké výstupy (1)
 • počet vedeckých výstupov v impaktovaných, resp. karentovaných časopisoch (1)
 • podiel financií na výskum získaných fakultou prostredníctvom súťaží (1)
 • počet domácich a zahraničných výskumných projektov
 • veľkosť financií získaných z medzinárodných projektov, špeciálne v programe Horizont 2020 a nastupujúcich programoch (2)
 • veľkosť financií získaných z výskumných projektov agentúr SR (2)
 • podiel študentov na vedeckých výstupoch a výskumných projektoch (všetky tri stupne, ale najmä druhý a tretí stupeň) (3)
 • počet výskumných tímov identifikovaných témou výskumu a zviditeľnených prezentáciou na webe (4)
 • aktualizácia prioritných smerov vedeckého výskumu (minimálne raz za dva roky) (5)
 • veľkosť financií získaných z výskumných projektov z priemyslu (6)

 

Oblasť 2: Vzdelávanie

Cieľ: Byť prvou voľbou pre kvalitných uchádzačov o štúdium v študijných odboroch zameraných na informatické vedy a informačné a komunikačné technológie.

 1. Poskytovanie kvalitného vzdelávania s medzinárodnou akceptáciou vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.
 2. Trvalé posilňovanie výskumného charakteru poskytovaného vzdelávania, na všetkých troch stupňoch, s dôrazom na druhý a tretí stupeň.
 3. Zvyšovanie podielu šikovných a motivovaných študentov/študentiek.
 4. Zohľadňovanie potrieb praxe a možností uplatnenia sa absolventov vo vzdelávacom procese aj so zreteľom na odporúčania profesijných spoločností.
 5. Systematická podpora talentovaných študentov.
 6. Trvalé udržanie postavenia našich absolventov ako špičkových odborníkov, ktorí sa uplatňujú v praxi na významných pozíciách.
 7. Zvyšovanie študijnej úspešnosti študentov, najmä v prvom stupni štúdia, pri zachovaní úrovne kvality.
 8. Rozširovanie a posilňovanie medzinárodného rozmeru vzdelávania.
 9. Zvyšovanie spokojnosti študentov so vzdelávacím procesom a porozumenia jeho cieľom

Indikátory:

 • počet študentov na učiteľa (1)
 • miera nezamestnanosti absolventov (1)
 • platná medzinárodná akreditácia IET (1)
 • počet akademických zamestnancov fakulty, ktorí dočasne alebo aj trvalo pôsobia v zahraničí (1)
 • podiel študentov na vedeckých výstupoch a vo výskumných projektoch (všetky tri stupne, ale najmä druhý a tretí stupeň) (2, 3, 5)
 • podiel študentov druhého a tretieho stupňa z iných univerzít (3)
 • výsledky študentov v domácich a medzinárodných súťažiach (3, 5)
 • počet projektov študentov s témami zadanými a/alebo konzultovanými odborníkmi z praxe (4)
 • počet zapojených študentov do domácich a medzinárodných súťaží (5)
 • veľkosť financií vynaložených na štipendiá pre talentovaných a motivovaných študentov všetkých troch stupňov štúdia (5)
 • počet študentov zapojených do výberových skupín, najmä v prvom stupni štúdia (5)
 • podiel študentov druhého a tretieho stupňa na celkovom počte študentov (6)
 • priemerný plat absolventov (6)
 • podiel úspešných absolventov prvého stupňa štúdia k počtu zapísaných študentov do prvého ročníka (7)
 • podiel študentov fakulty absolvujúcich časť štúdia v zahraničí (8)
 • počet predmetov vyučovaných v anglickom jazyku (8)
 • podiel študentov s vyjadrenou pozitívnou spätnou väzbou na štúdium (9)

 

Oblasť 3: Ľudské zdroje

Cieľ: Byť miestom pre atraktívnu akademickú kariéru.

 1. Stabilizácia a rozvoj ľudských zdrojov v súlade s potrebami plnenia poslania fakulty, najmä s ohľadom na počet študentov a zabezpečenie rozčlenenia aktivity akademických zamestnancov pre činnosti spojené s výskumom a vzdelávaním priemerne v pomere jedna ku jednej.
 2. Posilňovanie mechanizmov na zabezpečenie potrebného počtu akademických zamestnancov a ich kariérneho postupu s dôrazom na strategické zámery vo výskume a vzdelávaní.
 3. Vytváranie podmienok pre spokojných, úspešných, pozitívne motivovaných, informovaných a lojálnych zamestnancov vrátane primeraného priblíženia sa akademických zamestnancov k platovým podmienkam v IT priemysle.
 4. Posilňovanie kolegiality študentov a učiteľov pre budovanie vzťahov v akademickej obci.

Indikátory:

 • počet študentov na učiteľa (1)
 • pedagogická kapacita – počet vysokoškolských učiteľov, resp. prepočítaný počet úväzkov zamestnancov zabezpečujúcich výučbu (2)
 • výskumná kapacita – počet výskumníkov a doktorandov (2)
 • počet habilitácií a inaugurácií za stanovené obdobie (2)
 • podiel docentov a profesorov k celkovému počtu učiteľov s vedeckou hodnosťou (2)
 • počet akademických zamestnancov zo zahraničia (2)
 • priemerný plat akademických zamestnancov (3)
 • priemerný plat profesorov (3)
 • priemerný plat docentov (3)
 • atmosféra na fakulte (3, 4)
 • počet aktivít akademickej obce (4)

 

Oblasť 4: Prenos poznatkov do praxe a vplyv fakulty na rozvoj spoločnosti

Cieľ: Byť v očiach okolitého sveta výskumnou inštitúciou s vysokou pridanou hodnotou pre spoločnosť.

 1. Budovanie vlastnej inštitucionálnej podpory spolupráce s priemyslom, prenosu vedeckých poznatkov do praxe, riešenia výskumných úloh zaujímavých pre priemysel a využitia skúseností odborníkov z praxe pri zabezpečení poslania fakulty.
 2. Zvyšovanie spolupatričnosti a aktívne udržovanie kontaktov s absolventmi.
 3. Zviditeľňovanie výsledkov výskumu v domácom aj medzinárodnom kontexte vrátane širokej verejnosti.
 4. Usilovanie sa o čo najvýraznejšiu prezentáciu fakulty v médiách, najmä s dôrazom na postavenie absolventov fakulty ako špičkových odborníkov na významných pozíciách.
 5. Podpora podnikania absolventov aj na pôde fakulty a univerzity.

Indikátory:

 • počet zmlúv o spolupráci s priemyselnými partnermi (1)
 • veľkosť financií získaných z priemyslu (1)
 • podiel záverečných prác konzultovaných odborníkmi z praxe (1)
 • počet projektov študentov s témami zadanými a/alebo konzultovanými odborníkmi z praxe (1)
 • počet absolventov, s ktorými je fakulta v kontakte (2)
 • počet vedeckých konferencií (domácich aj medzinárodných) (spolu)organizovaných fakultou (3)
 • počet akademických zamestnancov na významných pozíciách v domácich a medzinárodných profesijných organizáciách, vedeckých a ďalších inštitúciách súvisiacich s hlavnými činnosťami fakulty (3)
 • počet výsledkov vedeckého výskumu s viac ako 20 zahraničnými ohlasmi (3)
 • počet príspevkov v médiách o výsledkoch vedeckého výskumu (3)
 • počet založených nových podnikov s podporou fakulty (4)
 • počet podporených iniciatív podnikania (5)

 

Oblasť 5: Financie

Cieľ: Byť súčasťou univerzity s pozitívnym hospodárskym výsledkom s výrazným podielom externých finančných zdrojov.

 1. Udržanie pozitívneho hospodárskeho výsledku fakulty.
 2. Stimulácia ústavov a pracovísk fakulty pre špičkové výsledky zavedením stimulačného a proaktívneho rozpisu financií.
 3. Zvyšovanie podielu financií z dotácie za výskumnú a vývojovú činnosť.
 4. Uplatňovanie motivačných nástrojov pre zintenzívnenie získavania financií z externých zdrojov, najmä zo zahraničia, z grantových agentúr na projekty a z priemyslu.
 5. Pôsobenie na úrovni univerzity, IT priemyslu, štátu smerom k zohľadneniu potrieb praxe a úrovne absolventov vrátane ich finančného ohodnotenia v praxi pri financovaní vzdelávania.
 6. Vytváranie finančnej rezervy pre manažment rizík.

Indikátory:

 • hospodársky výsledok fakulty (1, 6)
 • podiel financií získaných fakultou zo štátneho rozpočtu na celkovom rozpise financií pre jednotlivé súčasti univerzity (2, 5)
 • podiel financií získaných pre fakultu za výskumnú a vývojovú činnosť na celkovej dotácii zo štátneho rozpočtu pre fakultu (3)
 • podiel financií získaných zo súťažných zdrojov na celkových príjmoch fakulty (2, 4)
 • podiel financií získaných zo zahraničia na celkových príjmoch fakulty (2, 4)
 • podiel financií získaných z priemyslu na celkových príjmoch fakulty (2, 4)

 

Oblasť 6: Prostredie, riadenie a poskytovanie interných služieb

Cieľ: Byť inšpiratívnym prostredím na plnenie poslania fakulty pre všetkých, najmä zamestnancov a študentov.

 1. Zefektívňovanie internej a aj externej komunikácie.
 2. Rozvíjanie a skvalitňovanie služieb fakultných pracovísk a dekanátu pre zamestnancov a študentov.
 3. Zabezpečenie priebežného zveľaďovania prostredia tak, aby pozitívne pôsobilo na všetkých, umožnilo najmä študentom tráviť čo najviac času na fakulte.
 4. Zviditeľňovanie areálu fakulty ako významného mestotvorného komponentu.
 5. Zabezpečenie priebežného rozvoja technickej a informačnej infraštruktúry fakulty v súlade so strategickými zámermi vo výskume a vzdelávaní.

Indikátory:

 • atmosféra na fakulte (1)
 • počet pozitívnych ohlasov na fakultu v médiách (1)
 • podiel pracovného času, ktorý priemerne musí venovať akademický zamestnanec alebo doktorand činnostiam iným, než je výskum alebo vzdelávanie (2)
 • podiel mimo rozvrhovaného času, ktorý strávi priemerne študent v priestoroch fakulty (3)
 • počet akcií pre verejnosť, ktoré sa za stanovené obdobie konajú v areáli fakulty (4)
 • veľkosť financií získaných za sledované obdobie na rozvoj technickej a informačnej infraštruktúry fakulty (5)
 • počet projektov na zlepšenie technickej a informačnej infraštruktúry fakulty (5)