Prejsť na obsah
Štúdium

Cieľom bakalárskeho projektu je osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov, preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, a tým preukázať pripravenosť na uplatnenie sa v praxi. Na jeho príprave sa metodicky podieľa školiteľ, prípadne aj pedagogický vedúci.

Postup riešenia bakalárskeho projektu má dva míľniky:

 • Vypracovanie priebežnej správy o riešení projektu (v zimnom semestri)
 • Vypracovanie záverečnej správy o riešení projektu (bakalárska práca; v letnom semestri)

Ak pracuje skupina študentov na jednej alebo podobných úlohách, musí každý zo študentov pracovať samostatne a odovzdať samostatný projekt, ktorý je výsledkom jeho individuálnej práce. Každý študent má samostatné zadanie.

Pri riešení bakalárskeho projektu dodržiavajte pravidlá akademickej etiky a korektne označujte a uvádzajte použité informačné zdroje (bibliografické odkazy a citovanie).

Podrobnejšie informácie o riešení projektov, tvorbe dokumentácie možno nájsť v príručke:
Bieliková, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. 1.vyd. Bratislava: STU, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.

Harmonogram bakalárskeho projektu

 1. Výber projektu (registrácia)
  • V ak. roku predchádzajúcemu ak. roku, v ktorom začína riešenie projektu, spravidla v máji
 2. Vypracovanie projektu
  • Bakalársky projekt I
   • Odovzdanie priebežnej správy na konci zimného semestra
   • Priebeh a výsledky hodnotí vedúci projektu známkou
  • Bakalárska práca (Bakalársky projekt II)
   • Odovzdanie záverečnej správy na konci letného semestra
   • Priebeh a výsledky hodnotí vedúci projektu a oponent
   • Pridelenie oponentov bude oznámené niekoľko dní/týždňov po odovzdaní prác (po administratívnom spracovaní odovzdaných bakalárskych prác), približne na začiatku skúškového obdobia v letnom semestri
   • Predvedenie výsledkov projektu je na individuálnej dohode medzi študentom a oponentom
   • Zverejnenie posudkov oponenta a vedúceho práce do 3 prac. dní pred konaním obhajob
 3. Obhajoba projektu
  • V ak. roku, kedy bol projekt riešený, spravidla v júni

Presné termíny pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia, pridelenia oponentov a rozdelenia do komisií na obhajoby v zodpovedajúcej podčasti harmonogram štúdia > bakalársky projekt.