Prejsť na obsah
Štúdium

Na získanie kreditov v letnom semestri musí študent odovzdať písomnú záverečnú správu (bakalársku prácu) a úspešne ju obhájiť pred komisiou. Záverečná správa je ucelená správa o riešení projektu počas oboch semestrov. Riaďte sa pokynmi pre vypracovanie záverečnej správy k bakalárskemu projektu.

Pri riešení projektu treba pokračovať v dopĺňaní a udržiavaní plánu prác na projekte z minulého semestra. V rámci záverečnej správy o riešení projektu (bakalárskej práce) treba tento plán uviesť spolu s vyjadrením k jeho plneniu.

Odovzdanie bakalárskej práce

 • Kedy: do termínu určeného v aktuálnom harmonograme štúdia ako [P] Odovzdanie BP2 do 14.00 hod.
 • Odovzdáva sa elektronická aj tlačená verzia práce:
Elektronická verzia
 • Kde a čo:
  1. Do systému AIS
   • Každá záverečná práca musí prejsť kontrolou originality v centrálnom registri záverečných prác, z toho dôvodu je každý študent povinný v termíne odovzdávania bakalárskych prác odovzdať prácu aj do informačného systému AIS. Návod  je uvedený aj na dokumentovom serveri v AIS. Je dôležité podrobne sa oboznámiť s návodom, nakoľko niektoré operácie, ktoré v AISe urobíte, sú nevratné.
  2. Do systému Yonban
   • Elektronickú verziu dokumentácie ("zipovaný" dokument), max. 5 MB, a vyplníte slovenskú a anglickú verziu anotácie.
   • Prípadné problémy a nejasností pri vkladaní práce do systému konzultujte na adrese: yonban[at]fiit.stuba.sk
Tlačená verzia
 • Kde: na Študijnom oddelení FIIT.
  Odovzdanie práce si môžete dať v podateľni potvrdiť (formulár Potvrdenia ).
 • Čo: 
  1. Bakalársku prácu – 2 exempláre
   • Podľa pokynov (obsahových aj formálnych!).
   • Práce musia byť zviazané v tvrdých doskách. Jedna práca sa archivuje, druhá bude po obhajobe odovzdaná Vášmu vedúcemu práce.
  2. Podpísanú licenčnú zmluvu – 2 exempláre
   • Licenčnú zmluvu si vygenerujte v AISe, po vložení práce do AISu podľa opisu vyššie. Licenčnú zmluvu si vygenerujete prostredníctvom aplikácie “Stupeň zverejnenia” (pozri návod ). Kvôli zorientovaniu sa v stupňoch zverejnenia pripomíname, že stupeň zverejnenia 1 je bežný stupeň zverejnenia záverečných prác.
   • Pozor, zmluvy neviažete do práce, iba ich priložíte! Bez priloženého dokumentu týkajúceho sa stupňa zverejnenia práce vaša práca nebude prevzatá. Jeden exemplár zmluvy, podpísaný dekanom, vám bude vrátený po obhajobe práce.
  3. Samostatne vytlačené anotácie – 1 samostatná strana formátu A4 podľa vzoru .

Hodnotenie

Bakalársky projekt je súčasťou štátnej skúšky v bakalárskom štúdiu. Predloženú bakalársku prácu (záverečnú správu s prílohami) hodnotí vedúci projektu vo forme posudku.

Pre vyhnutie sa nedorozumeniam, ktoré by mohli viesť k neúspešnej obhajobe, veľmi silno odporúčame, aby študent výsledky projektu vedúcemu práce pred vypracovaním posudku explicitne osobne predviedol.

V rámci posudku sú jednotlivé časti projektu sú hodnotené samostatne a ich hodnotenie nemá rovnaký podiel na celkovom hodnotení. Typický je nasledujúci podiel jednotlivých častí projektu na celkovom hodnotení bakalárskeho projektu vedúcim práce.

Hodnotenie vedúcim práce

Kritérium Orientačná váha Čo sa v kritériu hodnotí
Analýza problému 20 % Obsahuje práca ucelený prehľad problémovej oblasti (existujúce metódy, technológie, dáta, ...)? Má analýza vhodný záber? Je aktuálna (obsahuje aktuálne, nezastarané informácie)? Je zrejmý vlastný pohľad autora? Sú závery analýzy jasné a vyplývajú z predošlého obsahu?
Návrh riešenia 20 % Vychádza návrh riešenia zo záverov analýzy? Aká je miera tvorivosti preukázanej študentom v návrhu riešenia? Sú použité vhodné techniky pri dokumentovaní návrhu riešenia?
Výsledok a jeho overenie 30 % Je výsledok projektu zvolený vhodne s ohľadom na charakter práce (napr. vytvorenie softvérového systému a jeho testovanie alebo návrh experimentu a interpretácie jeho výsledkov). Podarilo sa navrhnuté riešenie naozaj dostatočne overiť? Aká je úroveň a funkčnosť technického alebo programového výstupu projektu, alebo aké sú dosiahnuté experimentálne výsledky práce (ak sa požadovali v zadaní)?
Práca na projekte 10 % Ako aktívne pracoval študent počas riešenia celého projektu? Koľko tvorivosti je v jeho prístupe? Aká bola s ním komunikácia a úroveň (odborná) priebežných konzultácií? Bola práca dokončená v primeranom predstihu pred odovzdaním? Konzultoval študent jej definitívny obsah?
Technická dokumentácia 10 % Aká je úroveň zdokumentovania výstupu v technickej dokumentácii v súlade s charakterom práce? Ako dobre je zostavený a čitateľný obsah elektronického média?
Formálna úroveň 10 % Obsahuje práca všetky požadované náležitosti? Je hlavný text vhodne doplnený prílohami? Je štýl písania zrozumiteľný, ľahko sa práca číta? Je práca napísaná bez zásadných štrukturálnych, vizuálnych, gramatických alebo vyjadrovacích nedostatkov?

Vedúci práce navrhuje v posudku známku.

Hodnotenie navrhnuté vedúcim sa obhajuje na obhajobe bakalárskej práce.