Prejsť na obsah
Štúdium

Odovzdanie diplomovej práce

Pridelenie oponentov a hodnotenie

  • Predloženú prácu hodnotia vedúci projektu a oponent. Oponent navrhuje v posudku známku.
  • Pridelenie oponentov býva známe niekoľko dní/týždňov po odovzdaní diplomových prác, po administratívnom spracovaní odovzdaných prác.
  • Oponent by mal byť schopný posúdiť úroveň vypracovania projektu na základe odovzdanej práce a jej príloh. Môže sa však stať, že toho nebude schopný (napr. študent chybne pripravil výstupy na dátový nosič, alebo oponent nemá k dispozícii potrebné technické vybavenie na posúdenie). Preto dôrazne odporúčame, aby študent kontaktoval oponenta svojho projektu a výsledky projektu osobne predviedol, aby sa vyhlo nedorozumeniam, ktoré by mohli viesť k neúspešnej obhajobe.
  • Posudky vedúceho a najmä oponenta sú významným vstupom do obhajoby diplomovej práce. Hodnotenie navrhnuté oponentom sa obhajuje na obhajobe diplomového projektu.