Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

Dôležité termíny:

Zaslanie abstraktu do 20. 2. 2008 (streda)
Zaslanie príspevku - pozor, zmena termínu do 27. 2. 2008
do   1. 3. 2008
(streda)
(sobota)
Informácia o výsledku posudzovania príspevku     do 20. 3. 2008 (štvrtok)
Odovzdanie príspevku do tlače - pozor, zmena termínu     do 30. 3. 2008
do 27. 3. 2008
(nedeľa)
(štvrtok)
Konferencia IIT.SRC 30. 4. 2008 (streda)

Termíny pre zaslanie abstraktu a príspevku treba bezpodmienečne dodržať, najmä z dôvodu spracovania príspevkov do zborníka.
20. 2. 2008

  Abstrakt v rozsahu max. 100 slov je zároveň záväznou prihláškou na konferenciu. Abstrakt treba odovzdať prostredníctvom konferenčného systému. Vo formulári pre abstrakt treba uviesť:

   - názov práce
   - celé meno študenta, ročník, krúžok
   - e-mail
   - do políčka abstrakt uviesť meno vedúceho práce a samotný text abstraktu
   - vybrať kategóriu (bakalárske projekty, magisterské/inžinierske projekty, doktorandské projekty)

 

  1. 3. 2008

  Projekty sa na konferencii prezentujú formou príspevku v anglickom jazyku v rozsahu max. 8 strán.

  Ústna prezentácia príspevku na konferencii môže byť aj v slovenskom jazyku. Pokyny na vypracovanie príspevku (formát a rozsah) sú zverejnené na webovej stránke konferencie. Odoslaný príspevok musí spĺňať požiadavky editorov.

  Príspevky bude posudzovať programový výbor konferencie. Prijaté príspevky budú publikované v zborníku konferencie. Príspevok môže byť prijatý aj iba na ústnu prezentáciu.

 

20. 3. 2008

  Do tohto termínu dostanú všetci prihlásení odpoveď (elektronicky) o prijatí/neprijatí príspevku.

 

27. 3. 2008

  Do tohto termínu treba zaslať konečnú verziu príspevku podľa pokynov na vypracovanie príspevku so zapracovanými pripomienkami posudzovateľov. Je nevyhnutné dodržať termín, rovnako ako aj šablónu príspevku, aby bolo možné v stanovenom termíne v požadovanej kvalite vytvoriť zborník.

 

30. 4. 2008 - Konferencia IIT.SRC

  Konferencia sa uskutoční v priestoroch FIIT STU v Bratislave. Účastníci konferencie dostanú certifikát o účasti na IIT.SRC 2008. Vytlačený zborník bude mať pridelené ISBN. Najlepší študenti budú ocenení diplomom dekana a vecnými cenami.