Prejsť na obsah
IIT.SRC

späť >>>

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a občianske združenie SOFTEC PRO SOCIETY v spolupráci so spoločnosťami Softec, spol. s r. o. a Centaur, a. s. vyhlasuje súťaž pre študentov prvého a druhého stupňa štúdia na FIIT STU v Bratislave o štipendium – cestovný grant na prezentáciu výsledkov výskumu

Cestovný grant 2013 na pokrytie časti cestovných nákladov získali:

 • Marián Maruniak (študent inžinierskeho štúdia):
 • Binary Decision Diagram Optimization
  ICSSE 2013 (IEEE)
  supervisor: Ing Peter Pištek
  Správa

 • Jakub Ševcech (študent inžinierskeho štúdia):
 • Related Documents Search Using User Created Annotations
  ASIR 2013 (IEEE)
  supervisor: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
  Správa

 • Róbert Horváth (študent inžinierskeho štúdia):
 • Augmenting the Web for Facilitating Foreign Language Vocabulary Learning
  EC-TEC 2013 (Springer)
  supervisor: Ing. Marián Šimko, PhD.

 • Jakub Kríž (študent inžinierskeho štúdia):
 • Movie Recommendation Based on Graph Traversal Algorithms
  REmeetDB@DEXA 2013 (IEEE)
  supervisor: Ing. Dušan Zeleník
  Správa

 • Samuel Molnár (študent bakalárskeho štúdia):
 • Trending Words in Navigation History for Term Cloud-based Navigation
  SMAP 2013 (IEEE)
  supervisor: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
  Správa

Všetky príspevky boli zaslané na vedecké konferencie medzinárodne uznávanej kvality.
Súťaž o cestovný grant 2013
Podpora prezentovania výsledkov výskumu

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a občianske združenie SOFTEC PRO SOCIETY v spolupráci so spoločnosťami Softec, spol. s r. o. a Centaur, a. s. vyhlasuje súťaž pre študentov prvého a druhého stupňa štúdia na FIIT STU v Bratislave o

  štipendium – cestovný grant na prezentáciu výsledkov výskumu

Cieľom súťaže je podporiť študentov prvého a druhého stupňa v účasti a prezentovaní výsledkov výskumu na vedeckom podujatí (spravidla medzinárodnej konferencii). Víťazi získajú štipendium – podporu na prezentovanie výsledkov výskumu do výšky 500 Eur. V roku 2013 sa plánuje udeliť štipendiá.

Podmienky súťaže:

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci študenti bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia, ktorí majú prijatý príspevok na študentskú vedeckú konferenciu IIT.SRC 2013.
 2. Študenti sa môžu prihlásiť do súťaže zaslaním prihlášky, ktorá obsahuje:
  INFORMAČNÁ ČASŤ
  1. Údaje o súťažiacom (meno, priezvisko, študijný program, kontaktné údaje – e-mail, telefón)
  2. Údaje o vedúcom (meno, priezvisko, pracovisko, e-mail)
  3. Údaje o vedeckom podujatí, kde študent podáva príspevok (názov vedeckého podujatia, miesto a termín (od-do) vedeckého podujatia, webová stránka podujatia, vydavateľ zborníka podujatia)
  4. Názov príspevku, typ príspevku (podľa kategorizácie vedeckého podujatia, napr. short paper, full paper, extended abstract, poster )
  5. Vyjadrenie vedúceho ohľadom možnosti podpory účasti študenta na vedeckom podujatí z výskumného grantu (najmä zaplatenie vložného na vedecké podujatie), treba uviesť výskumný grant, z ktorého je dohodnuté spolufinancovanie, predpokladá sa ústna dohoda s vedúcim grantu a riaditeľom príslušného ústavu
   – prihlášky s podporou výskumného projektu budú zvýhodnené
  6. Sumarizácia predpokladaných výdavkov (po položkách cesta s rozpísaním jednotlivých čiastkových ciest s odhadnutými sumami na základe aktuálnej situácie, ubytovanie s uvedením predpokladanej ceny za noc a počet nocí, vložné – v prípade, že nie je na stránke vedeckého podujatia uvedené, pozrite sumu v minulom roku – toto uveďte v prihláške)
  VEDECKÁ ČASŤ
  1. Vedecký článok vypracovaný podľa požiadaviek vedeckého podujatia
 3. Prihlášky treba v stanovenom termíne doručiť v jednom vyhotovení na organizačné oddelenie FIIT (p. Mršková) a zaslať vo formáte pdf na adresu mrskova@fiit.stuba.sk. V predmete mailu musí byť uvedené „Sutaz o stipendium – cestovny grant“.
 4. Uzávierka podávania prihlášok je 15. 4. 2013 o 14:00 (pondelok).
 5. Vyplatenie štipendia je podmienené preukázaním účasti na vybranom vedeckom podujatí (spravidla preukázaním potvrdenia o zaplatení vložného na konferenciu, na ktoré v prípade prijatia príspevku môže študent získať podporu z výskumného grantu na Ústave, kde pôsobí jeho vedúci, treba dohodnúť pred samotným podaním príspevku).
  Vyplatenie sa môže zrealizovať aj pred uskutočnením podujatia.
 6. Študent, ktorý získa štipendium je povinný predložiť stručnú správu o prezentovaní výsledkov výskumu (1 strana A4) vrátane uvedenia použitia finančných prostriedkov najneskôr mesiac po uskutočnení prezentácie.

Kritéria pre hodnotenie:

Študent musí mať prijatý príspevok na študentskú vedeckú konferenciu IIT.SRC 2013.

Hodnotenie prihlášok:

 • Kvalita podanej prihlášky: 0 – 25 bodov
 • Zaradenie vedeckého podujatia: 0 – 15 bodov
  • špičková medzinárodná kvalita (A) – 15 bodov
  • medzinárodne uznávaná kvalita (B) – 10 bodov
  • národne uznávaná kvalita (C) – 5 bodov
 • Získanie ocenenia na IIT.SRC 2012: 5 bodov
 • Získanie podpory financovania (vyjadrenie vedúceho): 0-5 bodov