Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

Dôležité termíny:

Zaslanie abstraktu       do 19. 2. 2007
Zaslanie príspevku do 26. 2. 2007
Informácia o výsledku posudzovania príspevku do 19. 3. 2007
Odovzdanie príspevku do tlače do 23. 3. 2007
Konferencia IIT.SRC 18. 4. 2007

Termíny pre zaslanie abstraktu a príspevku treba bezpodmienečne dodržať, najmä z dôvodu spracovania príspevkov do zborníka.
19. 2. 2007

  Abstrakt v rozsahu max. 100 slov je zároveň záväznou prihláškou na konferenciu. Abstrakt treba odovzdať prostredníctvom konferenčného systému. Vo formulári pre abstrakt treba uviesť:

   - názov práce
   - celé meno študenta, ročník, krúžok
   - e-mail
   - do políčka abstrakt uviesť meno vedúceho práce a samotný text abstraktu
   - vybrať kategóriu (bakalárske projekty, magisterské/inžinierske projekty, doktorandské projekty)

 

26. 2. 2007

  Projekty sa na konferencii prezentujú formou príspevku v anglickom jazyku v rozsahu max. 8 strán.

  Ústna prezentácia príspevku na konferencii môže byť aj v slovenskom jazyku. Pokyny na vypracovanie príspevku (formát a rozsah) sú zverejnené na webovej stránke konferencie. Odoslaný príspevok musí spĺňať požiadavky editorov.

  Príspevky bude posudzovať programový výbor konferencie. Prijaté príspevky budú publikované v zborníku konferencie. Príspevok môže byť prijatý aj iba na ústnu prezentáciu.

 

19. 3. 2007

  Do tohto termínu dostanú všetci prihlásení odpoveď (elektronicky) o prijatí/neprijatí príspevku.

 

23. 3. 2007

  Do tohto termínu treba zaslať konečnú verziu príspevku podľa pokynov na vypracovanie príspevku so zapracovanými pripomienkami posudzovateľov. Je nevyhnutné dodržať termín, rovnako ako aj šablónu príspevku, aby bolo možné v stanovenom termíne v požadovanej kvalite vytvoriť zborník.

 

18. 4. 2007 - Konferencia IIT.SRC

  Konferencia sa uskutoční v priestoroch FIIT STU v Bratislave. Účastníci konferencie dostanú certifikát o účasti na IIT.SRC 2007. Vytlačený zborník bude mať pridelené ISBN. Najlepší študenti budú ocenení diplomom dekana a vecnými cenami.