Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

Dôležité termíny:

Zaslanie abstraktu do 18. 2. 2009 (streda)
Zaslanie príspevku do 23. 2. 2009
do 25. 2. 2009
(pondelok)
(streda)
Informácia o výsledku posudzovania príspevku     do 19. 3. 2009 (štvrtok)
Odovzdanie príspevku do tlače     do 26. 3. 2009 (štvrtok)
Konferencia IIT.SRC 29. 4. 2009 (streda)

Termíny pre zaslanie abstraktu a príspevku treba bezpodmienečne dodržať, najmä z dôvodu spracovania príspevkov do zborníka.
18. 2. 2009

  Abstrakt v rozsahu max. 100 slov je zároveň záväznou prihláškou na konferenciu. Abstrakt treba odovzdať prostredníctvom konferenčného systému. Vo formulári pre abstrakt treba uviesť:

   - názov práce
   - celé meno študenta, ročník, krúžok
   - e-mail
   - do políčka abstrakt uviesť meno vedúceho práce a samotný text abstraktu
   - vybrať kategóriu (bakalárske projekty, magisterské / inžinierske projekty, doktorandské projekty)

 

23. 2. 2009
25. 2. 2009

  Výsledky výskumu sa prihlasujú na konferenciu formou príspevku v anglickom jazyku (rozsahu max. 8 strán) v predpísanom formáte.

  Ústna prezentácia príspevku na konferencii môže byť aj v slovenskom jazyku. Pokyny na vypracovanie príspevku (formát a rozsah) sú zverejnené na webovej stránke konferencie. Odoslaný príspevok musí spĺňať požiadavky editorov.

  Príspevky bude posudzovať programový výbor konferencie. Prijaté príspevky budú publikované v zborníku konferencie. Príspevok môže byť prijatý aj iba na ústnu prezentáciu s prípadnou písomnou prezentáciou v zborníku forme rozšíreného abstraktu.

 

19. 3. 2009

  Do tohto termínu dostanú všetci prihlásení odpoveď (elektronicky) o prijatí / neprijatí príspevku.

 

26. 3. 2009

  Do tohto termínu treba zaslať konečnú verziu príspevku podľa pokynov na vypracovanie príspevku so zapracovanými pripomienkami posudzovateľov. Je nevyhnutné dodržať termín, rovnako ako aj šablónu príspevku, aby bolo možné v stanovenom termíne v požadovanej kvalite vytvoriť zborník.

 

29. 4. 2009 - Konferencia IIT.SRC

  Konferencia sa uskutoční v priestoroch FIIT STU v Bratislave. Účastníci konferencie dostanú certifikát o účasti na IIT.SRC 2009. Vytlačený zborník bude mať pridelené ISBN. Najlepší študenti budú ocenení diplomom dekana a cenami za najlepší príspevok podľa stupňa štúdia, cenami profesijných spoločností.