Prejsť na obsah
IIT.SRC

v rámci súťaže IIT.SRC Invent

Autori najlepších nápadov získajú hodnotné ceny.

Autori všetkých zaujímavých nápadov budú zaradení do zlosovania
o zaujímavú cenu, ktorá poteší všetky zmysly
a ich nápady budú zverejnené vo webovom sídle fakulty.

Často kladené otázky

Zmeniť svet nie je jednoduché. Avšak, s využitím znalostí, kreativity a nadšenia v spojení s informačnými technológiami je mnoho vecí možných.
Súťaž sa zameriava na inovačné ideové riešenia aplikácií, ktoré majú potenciál pomôcť lepšiemu životu v najrôznejších oblastiach, či už vo vyspelých krajinách alebo tam, kde pomoc potrebujú možno najviac, tam, kde sa bojuje s hladom, chudobou, kde nie je bežné, že každý vie čítať a písať.
Pri návrhoch budeme sledovať najmä inovatívnosť, ale aj realizovateľnosť a prínos pre spoločnosť.
Najlepší návrh získa hernú konzolu XBOX 360 so senzorom Kinect. Ďalšími cenami budú Full HD kamery a drobný hardvér.

Predmet súťaže:

  Predmetom súťaže je vytvorenie a prezentovanie ideového riešenia mobilnej, webovej alebo inej aplikácie, ktorá originálnym poňatím, vystihnutím riešenej problematiky, jednoduchosťou a aj grafickou príťažlivosťou uľahčí ľuďom život. Ideové riešenie sa musí zaoberať problémami vyplývajúcimi z reálneho života.

Organizátori súťaže:

  Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave spolu s firmou Microsoft Slovakia, s. r. o.

Cena pre víťaza:

  Herná konzola XBOX 360 so senzorom Kinect, 2. a 3. miesto Full HD web kamera, 4. a 5. miesto drobný hardvér.

Kto sa môže zúčastniť:

  Študenti všetkých stupňov štúdia, Jednotlivci ako aj tímy, maximálne 4 študenti v tíme. Podmienkou je registrácia na stránke súťaže Imagine Cup podľa postupu nižšie.

Postup registrácie:

  Pre účasť v súťaži je potrebná registrácia každého člena tímu na webovej stránke www.imaginecup.com.
  Pre registráciu je potrebné vyplniť registračný formulár na stránke http://www.imaginecup.com/register a zadať minimálne požadované údaje ako aj vybrať krajinu Slovensko.

Súťažné podklady:

  Úlohou súťažiacich je vytvorenie súťažného ideového návrhu, ktorý netreba realizovať. Návrh sa podáva v tvare textu vo formáte IIT.SRC v rozsahu najviac 4 strany. Súčasťou súťažného návrhu je aj plagát formátu A4, ktorý prezentuje vhodne hlavné myšlienky návrhu vo forme, ktorá sa dá vystaviť. Text ideového návrhu obsahuje:
  • Opis vízie aplikácie spolu so stručnou definíciou problematiky, ktorú rieši ako aj hrubý návrh riešenia
  • Návrh používateľského rozhrania v nejakých základných črtách je výhodou

  Porota vyhodnotí všetky návrhy a urobí užší výber návrhov, ktoré autori budú prezentovať na IIT.SRC 2011. V rámci IIT.SRC porota urobí konečné rozhodnutie o najlepších piatich návrhoch, ktoré budú ocenené. Sponzorom súťaže je Microsoft Slovakia, s. r. o.

Príprava a zasielanie súťažných návrhov:

 • Príspevok môže byť napísaný v slovenskom alebo anglickom jazyku (odporúčame slovenský jazyk).
  Plagát vypracujte v anglickom jazyku.
 • Príspevok vložte vo formáte pdf do systému EasyChair.
 • Pre prípravu súťažného návrhu použite štýl Word a sablonu IIT.SRC.
 • Príspevok musí byť vo formáte pdf, pričom v jednom súbore sa bude nachádzať samotný ideový návrh a tiež plagát (A4), t. j. súbor bude mať max. 5 strán.
 • Porota vyhodnotí všetky návrhy a urobí užší výber návrhov, ktoré autori budú prezentovať na IIT.SRC 2011.
  V rámci IIT.SRC porota urobí konečné rozhodnutie o najlepších piatich návrhoch, ktoré budú ocenené.
  Sponzorom súťaže je Microsoft Slovakia, s. r. o.

Termíny:

  odovzdanie abstraktov:   4. apríl 201117. apríl 2011
  odovzdanie návrhov: 11. apríl 201117. apríl 2011
  odoslanie oznámení o akceptovaní na prezentáciu:     26. apríl 2011
  prezentácia vybraných návrhov:   4. máj 2011 (IIT.SRC 2011)

 

Porota:

  Mária Bieliková - FIIT STU
  Michal Barla - FIIT STU
  Michal Tvarožek - FIIT STU
  Roman Russev - Microsoft Slovakia, s. r. o.

 

Kontakt:

  V prípade otázok spojených so súťažou kontaktujte organizátorov na adrese: invent[at]fiit.stuba.sk

 

Podmienky súťaže