Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

Študentská vedecká konferencia
zameraná na informatiku a informačné technológie

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pripravuje študentskú vedeckú konferenciu zameranú na informatiku a informačné technológie – IIT.SRC 2019, ktorá sa uskutoční

17. apríla 2019

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov výskumu študentov informatiky a informačných technológií vo všetkých troch stupňoch štúdia.


Program konferencie>>>   
Prijaté príspevky do zborníka
BLOK 1   BLOK 2
Konferenčný zborník>>>
Súťaž o cestovný grant>>>  
Výhercovia cestovného grantu>>>
Pozvaná prednáška>>>
Úvodná prezentácia (3,05 MB)
Vyhodnotenie - prezentácia (7,37 MB)


Výsledky výskumu sa prihlasujú na konferenciu formou príspevku v anglickom jazyku v predpísanom formáte

Prijaté príspevky budú prezentované v tlačenom zborníku, ktorý bude na konferencii dostupný v tlačenej podobe (ako interný dokument fakulty). Po súhlase autora, bude článok zverejnený aj na webovej stránke konferencie. V prípade, že autor takýto článok rozpracuje, zverejnený nebude a môže ho publikovať na vybranom fóre podľa svojho uváženia.

 

Výzva na podávanie príspevkov

  Pozývame študentov všetkých troch stupňov podať príspevok o výsledku vlastného výskumu vykonaného počas štúdia. Príspevky typicky opisujú výsledky, ktoré študent dosiahol, zaradené do kontextu poznania primerane stupňu štúdia. Dôležité je venovať sa v primeranej miere aj vyhodnoteniu navrhnutých riešení, či už formou teoretickej štúdie, experimentov alebo prípadových štúdií zostavený na základe vlastných výsledkov.

Cieľom IIT.SRC je podnietiť vytvorenie originálnych príspevkov, ktoré prezentujú príspevky k poznaniu na úrovni zodpovedajúcej stupňu štúdia. Pre študentov prvého a druhého stupňa, ktorí majú v čase podávania príspevkov riešenie spravidla v stave pred rozsiahlejším experimentálnym overovaním alebo v jeho počiatočnej fáze IIT.SRC, slúži najmä ako publikačná skúsenosť a základ pre neskoršie rozšírenie pre vedecký časopis alebo medzinárodnú konferenciu v zmysle pravidiel publikovania tak, aby nevznikol autoplagiát.

Akceptované sú dva typy príspevkov:

 1. Vedecký článok s výskumným prínosom (adekvátny stupňu štúdia)
  • študenti 1. a 2. stupňa: rozsah 3 - 4 strán
  • študenti 3. stupňa: rozsah 4 - 5 strán
 2. Inovatívna aplikácia - Demo
  • študenti 1. a 2. stupňa: rozsah 1 - 2 strany
  • príspevok, ktorý je ponukou prezentovania inovatívnej aplikácie formou dema, bude v čase konferencie prezentovaný naživo účastníkom konferencie, s možnosťou reálne si ho vyskúšať. Počet prijatých príspevkov v tejto kategórii bude z organizačných dôvodov obmedzený.

 

Podmienky účasti
 • ako autori príspevkov sú uvedení výlučne študenti,
 • príspevky opisujú výsledky výskumu, ktorý študenti vykonali v čase, keď boli študenti a pod vedením, resp. s využitím konzultácií akademických pracovníkov (výskumníkov, učiteľov) a v prípade študentov 1. a 2. stupňa aj študentov doktorandského štúdia,
 • prehľadové štúdie sú významnou súčasťou výskumu, ale pre IIT.SRC nie sú akceptovateľné,
 • v každom príspevku je uvedený vedúci (kto príspevok konzultoval),
 • jeden študent zašle spravidla jeden príspevok (netýka sa sprievodných akcií, ako napr. TP CUP),
 • podmienkou zaradenia príspevku do zborníka je prezentovanie príspevku na konferencii.