Prejsť na obsah
Habilitačné konania

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

21. februára 2019 o 11.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 2.06 habilitačná prednáška

RNDr. Anny Bou Ezzeddine, PhD.
z Ústavu informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU v Bratislave

s názvom:
Prírodou inšpirovaná optimalizácia pri riešení úloh veľkého rozsahu

Habilitačná komisia:
Predseda: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., FIIT STU v Bratislave
Členovia:
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD, FMFI UK v Bratislave
prof. Ing. Ján Paralič, PhD. – FEI TU v Košiciach

Oponenti:
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. – FPV UCM v Trnave
doc. Ing. Marián Mach, PhD. – FEI TU v Košiciach
doc. Ing. Jaroslav Zendulka, PhD. – FIT VUT v Brne

Názov habilitačnej práce:
Prírodou inšpirované počítanie. Optimalizácia
odbor: Aplikovaná informatika

Obhajoba habilitačnej práce:
21. februára 2019 po habilitačnej prednáške