Prejsť na obsah
Habilitačné konania

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

22. februára 2018 o 14.30 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 2.06 habilitačná prednáška

Ing. Petra Lacka, PhD.
z Ústavu informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU v Bratislave

s názvom:
Učenie s odmenou a trestom v doméne hier

Habilitačná komisia:
Predseda: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., FIIT STU v Bratislave
Členovia:
prof. Ing. Peter Sinčák, PhD., FEI TU v Košiciach
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD., FMFI UK v Bratislave

Oponenti:
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, PhD., PF UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc., FPV UCM v Trnave
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD., FEI STU v Bratislave

Názov habilitačnej práce:
Umelé neurónové siete. Učenie s odmenou a trestom.
odbor: Aplikovaná informatika

Obhajoba habilitačnej práce:
22. februára 2018 po habilitačnej prednáške