Prejsť na obsah
Habilitačné konania

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

1. marca 2017 o 13.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 2.06 habilitačná prednáška

Ing. Mariána Šimka, PhD.
z Ústavu informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU v Bratislave

s názvom:
Extrakcia informácií a spracovanie prirodzeného jazyka

Habilitačná komisia:
Predseda: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., FIIT STU v Bratislave
Členovia:
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., FRI ŽU v Žiline
prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD., FiF UK v Bratislave

Oponenti:
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc., MFF, Univerzita Karlova, Praha
prof. Ing. Ján Paralič, PhD., FEI TU v Košiciach
doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., FIT VUT v Brne

Názov habilitačnej práce:
Modelovanie a extrakcia informácií pre inteligentný (slovenský) web
odbor: Informačné systémy

Obhajoba habilitačnej práce:
1. marca 2017 po habilitačnej prednáške