Prejsť na obsah
Habilitačné konania

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

15. marca 2011 o 9.00 hod.

sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v miestnosti D 424
uskutoční habilitačná prednáška

Ing. Michala Čerňanského, PhD.
z Ústavu aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave

na tému:
Využitie masívneho paralelizmu v oblasti strojového učenia

Habilitačná komisia:
Predseda: prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave
Členovia:
prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., Sliezska univerzita v Opave
prof. Ing. Dušan Marček, Žilinská univerzita v Žiline

Oponenti:
doc. Ing. Igor Farkaš, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave
prof. Ing. Peter Sinčák, PhD., Technická univerzita v Košiciach
doc. RNDr. Jiří Šíma, DrSc., Česká akademie věd, Praha

Názov habilitačnej práce:
Modelovanie dynamických systémov pomocou rekurentných neurónových sietí
odbor Aplikovaná informatika)

Obhajoba habilitačnej práce:
15. marca 2011 na Vedeckej rade FIIT STU