Prejsť na obsah
Habilitačné konania

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

29. októbra 2013 o 9.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 2.06 habilitačná prednáška

RNDr. Michala Laclavíka, PhD.
z Ústavu informatiky SAV, Bratislava

s názvom:  
Tvorba znalostných báz pomocou jednoduchých sémantických sietí

Habilitačná komisia:
Predseda: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave
Členovia:
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., Západočeská univerzita v Plzni

Oponenti:
prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD., Univerzita Hradec Králové
prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc., Univerzita Karlova v Prahe

Názov habilitačnej práce:
Objavovanie vzťahov medzi entitami v sémanticých textových grafoch
odbor: Aplikovaná informatika)

Obhajoba habilitačnej práce:
29. októbra 2013 o 11.00 hod. na Vedeckej rade FIIT STU v Bratislave