Prejsť na obsah
Habilitačné konania

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

14. marca 2011 o 13.00 hod.

sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v miestnosti D 220
uskutoční habilitačná prednáška

Mgr. Daniely Chudej, PhD.
z Ústavu informatiky a softvérového inžinierstva FIIT STU v Bratislave

na tému:
Rozpoznávanie podobnosti v textoch: motivácia, metódy a vyhodnotenie

Habilitačná komisia: Predseda: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave
Členovia:
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., Západočeská univerzita v Plzni

Oponenti:
doc. Ing. Pavel Herout, CSc. , Západočeská univerzita v Plzni
prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD., Vysoká škola manažmentu, Bratislava
prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD., Technická univerzita v Košiciach

Názov habilitačnej práce:
Bezpečná identita v prostredí elektronického vzdelávania
(odbor Aplikovaná informatika)

Obhajoba habilitačnej práce:
15. marca 2011 na Vedeckej rade FIIT STU